AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

See how far we’ve come ; Se hur långt vi har kommit

by Mohammad Miraz Khan
Institution: Karlstad University
Department:
Year: 2015
Keywords: conceptual metaphor theory; cognitive semantics; the source metaphor journey; teorin om konceptuella metaforer; kognitiv lingvistik; källmetaforen resa; Humanities; Languages and Literature; General Language Studies and Linguistics; Humaniora; Språk och litteratur; Jämförande språkvetenskap och lingvistik; English; Engelska
Record ID: 1350927
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34984


Abstract

The present study is based on conceptual metaphor theory (CMT), which Lakoff and Johnson introduced in 1980. Data were taken from the Corpus of Contemporary American English (COCA), and three phrases ( a long road, bumpy road and fork in the road ) were investigated, in order to see how far the conceptual metaphor theory can be corroborated using authentic data. Journey was taken as the source domain of the three phrases. After analysis it was found that altogether 79% were metaphorical tokens, 18% were literal uses and 3% ‘other’ uses of the three phrases. In the metaphorical tokens of the three phrases six conceptual metaphors were identified and the most common conceptual metaphor was LONG-TERM PURPOSEFUL (LABOURIOUS) ACTIVITIES ARE JOURNEYS which made up 63% of all metaphorical tokens. The conceptual metaphor RECOVERING FROM PHYSICAL ILLNESS (OR GRIEF) OR PHYSICAL (OR MENTAL) SUFFERING IS A JOURNEY was only found in metaphorical tokens of the phrase a long road . The study shows that CMT can be used to explain the majority of the tokens in the corpus. However, one conceptual metaphor often mentioned in previous accounts, LOVE IS A JOURNEY, turned out to be quite rare. ; Studien baseras på Lakoff och Johnsons teori om konceptuella metaforer som introducerades 1980. Materialet är hämtat från Corpus of Contemporary American English (COCA), där tre fraser undersöktes ( a long road, bumpy road, fork in the road ), för att se i vilken mån teorin om konceptualla metaforer kan beläggas i autentiskt material. Journey (dvs. resa )var källdomänen för de tre fraserna. Analysen visade att totalt 79 % av de undersökta fraserna var metaforiska, i 18 % användes fraserna i bokstavlig mening, och 3 % klassificerades som ”annat”. Sex konceptuella metaforer identifierades; den vanligaste visade sig vara LÅNGSIKTIGA MÅLINRIKTADE (ARBETSKRÄVANDE) AKTIVITETER ÄR RESOR vilket utgjorde 63 % av alla token. Den konceptuella metaforen ATT TILLFRISKNA FRÅN FYSISK SJUKDOM (ELLER SORG) ELLER FYSISKT (ELLER MENTALT) LIDANDE ÄR EN RESA påträffades bara i frasen a long road . Studien visar att teorin om konceptuella metaforer kan användas för att förklara majoriteten av träffarna i korpusen. Det visade sig emellertid att en konceptuell metafor som ofta nämns i tidigare beskrivningar, KÄRLEKEN ÄR EN RESA, var ovanlig i materialet.