AbstractsComputer Science

Combining Lexicon- and Learning-based Approaches for Improved Performance and Convenience in Sentiment Classification

by Fredrik Sommar
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: sentiment classification; sentiment analysis; opinion mining; lexicon; machine learning; hybrid; movie reviews; social media; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi)
Record ID: 1350895
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-166430


Abstract

Sentiment classification is the process of categorizing data into categories based on its polarity with a wide array of applications across several industries. This report examines a combination of two prominent approaches to sentiment classification using a lexicon of weighted words and machine learning respectively. These approaches are compared with the combined hybrid approach in order to give an account of their relative strengths and weaknesses. When run on a set of IMDb movie reviews the results indicate that the hybrid model performs better than the lexicon-based approach, in turn being outperformed by the learning-based approach. However, the gain in convenience brought on by eliminating the need for training data makes the hybrid model an appealing alternative to the other approaches with a slight trade-off in performance. ; Att klassificera text i kategorier baserat på känslan de uttrycker är ett aktuellt område idag och kan tillämpas inom många industrier. Rapporten undersöker en kombination av de två framstående tillvägagångssätten till denna typ av klassificering baserade på ett lexikon med definerade ordvikter respektive maskininlärning. Denna hybridlösning jämförs mot de två andra tillvägagångssätten för att framlägga deras relativa styrkor och svagheter. På ett dataset med filmrecensioner från IMDb får maskininlärningsklassificeraren bäst resultat, följt av hybridlösningen och sist den lexikonbaserade lösningen. Trots det kan hybridlösningen vara att föredra i situationer där det är ogenomförbart eller oskäligt att förbereda träningsdata för maskininlärningsklassificeraren, dock med ett visst avkall på prestanda.