AbstractsMedical & Health Science

Nurses’ experiences of involving family members in home-based care; Sjuksköterskors erfarenheter av att involvera familjemedlemmar i hemsjukvård

by Mira Magnusson
Institution: Ersta Sköndal Högskola
Department:
Year: 2015
Keywords: Family members; Family-centered care; Home-based care; Cuba; Familjemedlemmar; Familjecentrerad omvårdnad; Hemsjukvård; Kuba; Medical and Health Sciences; Health Sciences; Nursing; Medicin och hälsovetenskap; Hälsovetenskaper; Omvårdnad; Medicine; medicin; Bachelor of Science in Nursing; Sjuksköterskeprogrammet
Record ID: 1350557
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:esh:diva-4632


Abstract

<strong>Background: </strong>In Havana, Cuba, they have established a great availability of health centers that work close to the patients and their families, both geographically and socially. Family-centered nursing is something that is sought within the health care in the Western world. Numerous studies have shown that family-centered nursing increases patient safety and patient satisfaction and to provide psychological support to family members has shown to contribute to a better well-being to both them and the patient. <strong>Aim: </strong>To describe nurses’ experiences of involving family members in home-based care provided through consultorios in Havana, Cuba.<strong></strong> <strong>Method: </strong>A qualitative study was completed with semi-structured interviews with five nurses that was currently working or had been working at consultorios in Havana, Cuba. Analysis was done according to qualitative content analysis based on the approach presented by Graneheim and Lundman.<strong> </strong><strong></strong> <strong>Results: </strong>The data resulted in two main-themes . The family members were presented as informants to the nurses, psychological support to the patients and as an asset to the nurse. The nurses further explained the importance of seeing the whole picture of their patient’s situation, how they educate family members to be involved in the care and how they support the family members psychologically. <strong>Discussion: </strong>The nurses’ experience of family members' role and their work to involve them was discussed in relation to previous research and the concept of family-centered care as presented by Benzein, Hagberg and Saveman. ; <strong>Bakgrund: </strong>I Havanna, Kuba, har de upprättat en stor tillgänglighet av sjukvårdsinstanser och hälsocenter som arbetar nära patienterna och deras familjer, både geografiskt och socialt, så kallade consultorios. Familjecentrerad omvårdnad är något som eftersträvas inom sjukvård i västvärlden. Ett flertal studier har visat att familjecentrerad omvårdnad ökat patientsäkerheten och patientens tillfredställelse av vården och att psykologiskt stöd för anhöriga bidrar till en bättre hälsa både för dem och patienten. <strong>Syfte: </strong>Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att involvera familjemedlemmar i hemsjukvård som bedrivs utifrån consultorios i Havanna, Kuba. <strong>Metod: </strong>En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes och fem sjuksköterskor som arbetade eller har arbetat på consultorios i Havanna, Kuba, deltog. Resultatet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys baserad på den strategi som beskrivits av Graneheim och Lundman. <strong>Resultat: </strong>I resultatet framkom två huvudteman. Familjemedlemmarna presenterades dels som informanter men också som en tillgång i sjuksköterskans arbete samt som ett psykologiskt stöd till patienterna. Vidare berättade sjuksköterskorna vikten av att se hela bilden av deras patienters…