AbstractsEngineering

Quality of CPTU

by Caesar Kardan
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: CPT; CPTU; cone penetrometer; cone resistance; friction sleeve; pore pressure; undrained shear strength; conrad; CPT; CPTU; sond; spetsmotstånd; mantelfriktion; portryck; odränerade skjuvhållfasthet; conrad; Engineering and Technology; Civil Engineering; Teknik och teknologier; Samhällsbyggnadsteknik; Civilingenjörsexamen - Samhällsbyggnad; Master of Science in Engineering - Urban Management
Record ID: 1344195
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-161222


Abstract

CPTU is one of the most sophisticated geotechnical investigation methods. However, there is a large amount of uncertainties related to this method. The uncertainties depend on different types of factors, for instance lack of accuracy in performance and equipment. The objective of this master thesis is to compare the CPTU-results from a number of commercial actors in Stockholm/Mälardalen in order to analyze these results with respect to the current standards and guidelines. The comparison was made in order to highlight the difference in results which may appear due to different equipment, performance of the operator and evaluation method. Based on this, an invite was sent to the commercial actors in Stockholm/Mälardalen, resulting in the participation of five different commercial actors in this investigation. Execution in the field was conducted over a six week period. During this time 26 CPTU were performed in total in a small area in Hagby, Stockholm, by these different actors. Once the data was collected from all of the actors, the results were evaluated with the aid of the computer softwares Conrad and Excel. The main conclusions from this study are: Not one of the performed CPTU in this master thesis fulfills the requirements for CPT class 1 according to the European standards. The quality of the education of operators should be improved and geotechnical engineers and the clients need to be more familiar with CPTU. The evaluated results from different commercial actors differ, and this can depend on the choice of equipment and performance of the operator during penetration, but it can also depend on systematic errors in the cone penetrometers ; CPTU-sonderingar är en av de mest sofistikerade undersökningsmetoderna för geoteknisk analys och bedömning. Det finns emellertid en hög grad av osäkerhet i denna metod. Osäkerheten beror på olika typer av faktorer, bland annat brist på noggrannhet i handhavande och utrustning. Syftet med detta examensarbete är att jämföra CPTU-resultat från de kommersiella aktörerna i Stockholm/Mälardalen för att senare analysera dessa resultat i förhållande till gällande ramverk och riktlinjer. Jämförelsen gjordes med avsikt att lyfta fram skillnaderna i resultat som kan uppstå på grund av olika utrustning, handhavande och utvärderingsmetod. Baserat på detta skickades en inbjudan till de kommersiella aktörerna i Stockholm/Mälardalen, vilket ledde till att fem olika kommersiella aktörer deltog i undersökningen. Utförande i fält genomfördes under en period på sex veckor. Under denna tid utfördes totalt 26 sonderingar i ett avgränsat område i Hagby, Stockholm, av dessa olika aktörer. När all data samlats in från alla aktörer utvärderades resultaten med hjälp av mjukvarorna Conrad och Excel. De viktigaste slutsatserna i denna studie är: Ingen utav de utförda CPTU-sonderingarna uppfyller kraven för CPT klass 1 enligt den europeiska standarden. Kvaliteten på utbildning av fältgeotekniker bör förbättras och geotekniska ingenjörer och även beställare…