AbstractsBiology & Animal Science

Reducing Swedish Banks’ Negative Impacts on Biodiversity

by Mikaela Ring
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Banks; biodiversity; forests; finance; investments; Engineering and Technology; Environmental Engineering; Environmental Management; Teknik och teknologier; Naturresursteknik; Miljöledning
Record ID: 1344157
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-168432


Abstract

Svenska banker har stor förbättringspotential när det gäller att säkerställa att finansieringar och investeringar inte bidrar till utrotning av växt- och djurarter och förödelse av skog, våtmarker och orörda miljöer. I en rankning utförd av Fair Finance Guide fick sju av de största svenska bankerna mycket låga betyg för sina åtaganden och handlingar inom temat ”biodiversitet”. Denna studie syftar därför till att identifiera möjliga strategier för svenska banker att minska sin negativa påverkan på biodiversitet genom att integrera en ökad hänsyn för skogs- och biodiversitetsfrågor i bankernas finansierings- och investeringsaktivititer. Genom att genomföra intervjuer med utländska banker som uppmärksammats för sina framsteg inom skogsskydd, och genom att granska det material som dessa banker publicerat på sina hemsidor, har denna studie samlat vägledande information som kan ge svenska banker en bättre förståelse för hur skogs- och biodiversitetsfrågor kan konfronteras på en inledande nivå. Ämnesfokus inom området för biodiversitet ligger på skogsskydd och studien har även ett tydligt fokus på hur banker kan arbeta för att minska den negativa biodiversitetspåverkan från sina generella finansierings- och investeringsaktiviteter. Nisch-investeringar som syftar till att öka bankers positiva biodiversitetspåverkan hamnar således utanför studiens primära områdesfokus. Studiens resultat visar att svenska banker har mycket att lära från sina internationella konkurrenter. Till att börja med finns ett antal frivilliga branschinitiativ, inklusive FN:s principer för hållbara investeringar (UN PRI), FN:s miljöprograms finansiella initiativ (UNEP FI), Ekvatorprinciperna, ”Carbon Disclosure Project” (CDP), ”Round Table on Responsible Soy” (RTRS), ”Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO), ”Forest Stewardship Council” (FSC) och ”Soft Commodities Compact”, som kan hjälpa banker att kommunicera, definiera och implementera en ökad hänsyn för skogs- och biodiversitetsfrågor. Dessutom erbjuder Rabobank, UBS och Credit Suisse inspirerande exempel på hur banker kan utveckla interna åtaganden, processer och metoder för att konfrontera frågor som rör avskogning och biodiversitetsförlust. En vanlig strategi bland de banker som intervjuats är att angripa skogs- och biodiversitetsfrågor genom att utveckla policyer som adresserar produktionen av några av de mest skogsintensiva handelsvarorna i världen, nämligen soja, palmolja, kött och timmer (inklusive papper och pappersmassa). Dessa policyer innehåller ofta ett åtagande att avstå från finansierings- och investeringsaffärer som bidrar till avskogning i urskogar, i områden med högt bevarandevärde, i områden som finns med på UNESCO:s världsarvslista, i våtmarker som skyddas av Ramsarkonventionen och i områden som skyddas av Internationella naturvårdunionen (IUCN). Ett vanligt tillvägagångssätt för att säkerställa att potentiella klienter lever upp till dessa policyer är att se…