AbstractsBiology & Animal Science

Vad innebär begreppet personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv? En begreppsanalys.

by Johan Sundberg
Institution: Blekinge Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: hälsa och vårdvetenskap; health and health science; omvårdnad; patientcentrerad vård; personcentrerad vård.
Record ID: 1343545
Full text PDF: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/84d054bc47f7fd41c1257e0200592d67?OpenDocument


Abstract

Bakgrund: Personcentrerad vård har inte en gemensam uppfattning hos alla sjuksköterskor vilket betyder att det finns oklarheter i begreppets verkliga betydelse. Allmänbegreppet personcentrerad vård är en kärnkompetens för sjuksköterskor men begreppet går inte att hitta i varken kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor eller i relevant lagtext. Det finns få studier inom området för individualbegreppet personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv och således saknas det kunskap och enighet i ämnet. Syfte: Vad innebär begreppet personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv? Metod: Begreppsanalys enligt Rodgers (2000) modell med en lexikal del och en artikel del. Resultat: Resultatet av denna studie visar att begreppet personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv framförallt betyder att individen, patienten, alltid ska vara det centrala i sjuksköterskans arbete. Omvårdnaden måste utgå från att varje individ är unik och har unika behov och förväntningar. Slutsats: Det är oklart vad skillnaden är mellan begreppen Patientcentrerad- och personcentrerad vård för sjuksköterskan i ett omvårdnadsperspektiv. Denna studie visar att begreppen är väldigt lika varandra och att de båda begreppen faktiskt är samma begrepp fast de har olika namn. Det krävs fler studier inom ämnet för att styrka resultatet i denna studie.