AbstractsComputer Science

Shortest Path Routing in a Road Network:Finding an Easily Implementable Algorithm GivenEfficiency Constraints

by OLLE HASSEL
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2014
Keywords: Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi)
Record ID: 1334652
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-153944


Abstract

This thesis, conducted at Norconsult Astando AB, investigates and finds the best performing algorithm for routing in a road network given a set of constraints. The constraintsare mainly performance oriented and also the algorithm must not be too complex to implement. A study of algorithms was conducted and the most promising candidate, Contraction Hierarchies, was selectedfor implementation. Experiments suggest that Contraction Hierarchies perform as theoretically expected. Contraction Hierarchies is recommended as the algorithmthat best satisfies the constraints. ; Ruttning i ett vägnät: Hitta en enkelt implementerbar algoritm utifrån prestandakrav. Detta examensarbete, utfört på Norconsult AstandoAB, ämnar att hitta den bäst presterande algoritm för ruttning i ett vägnät utifrån ett antal restriktioner. Restriktionerna är mestadels prestanda men även att algoritmen inte får vara för komplicerad att implementera. Det gjordes en studie av algoritmer för att hitta den bästa kandidaten. Contraction Hierarchies var den mest lovande och utvaldes för implementation. Praktiska experiment antyder att Contraction Hierarchies presterar som teoretiskt förväntat. Contraction Hierarchies rekommenderas som den algoritm som bäst uppfyller alla restriktioner.