AbstractsMedical & Health Science

Nurses educating patients and relatives about viral hemorrhagic fever diseases

by Anna Cederblad
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2015
Keywords: Uganda; patient education; nurse; Ebola; viral hemorrhagic fever diseases; Uganda; patientutbildning; Ebola; blödarsjukdomar; Medical and Health Sciences; Health Sciences; Nursing; Medicin och hälsovetenskap; Hälsovetenskaper; Omvårdnad; Sjuksköterskeprogrammet; Registered Nurse Programme; Caring Sciences; Vårdvetenskap
Record ID: 1332283
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-253503


Abstract

<strong>Introduction:</strong> Recent Ebola epidemic in West Africa have put viral hemorrhagic fever diseases in the spotlight. Uganda has had several outbreaks throughout the years, which have successfully been managed. Nurses’ patient education plays an important role in the work to increase public awareness about viral hemorrhagic fever diseases. <strong>Objectives:</strong> To assess how nurses at the emergency department educate the patients and relatives about the viral hemorrhagic fever diseases. <strong>Methods:</strong> An explorative and descriptive qualitative study with qualitative approach have been used. In-depth interviews with 18 open-ended questions have been conducted with nurses in the emergency department. Data was analyzed by qualitative content analysis and analyzed with Peplau’s theory of interpersonal relationship. <strong>Results:</strong> Through data analysis four categories were developed; Wide variety of educational techniques, Experienced obstacles, How to attain wider audience and Preferable characteristics as an educating nurse. Nurses used many different approaches when educating about viral hemorrhagic fever diseases, often uniquely combined. Lack of time and too unstable patients in the emergency department were seen as the main obstacles to educate. Methods to reach the community and employing a special education-nurse on the ward were suggestions to improve the preventive work against viral hemorrhagic fever diseases. Conclusion: Nurses are aware of the importance of patient education and use the educational methods they believe to be the most effective. However, patients in the emergency department often come in too late and priority should be on preventive measures. Training the nurses in educational techniques and patient education could be a key in decreasing the risk of coming outbreaks. ; <strong>Bakgrund:</strong> Den senaste ebolaepidemin i västafrika har gjort att blödarsjukdomar hamnat i rampljuset. Uganda har genom åren drabbats av flera utbrott som framgångrikt hanterats. Sjuksköterskors patientutbildning spelar en viktig roll i arbetet för att öka allmänhetens medvetenhet om blödarsjudkomar. <strong>Syfte:</strong> Att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagningen utbildar patienter och anhöriga om blödarsjukdomar. <strong>Metod:</strong> En explorativoch deskriptiv kvalitativ studie med kvalitativ ansats användes. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen har djupintervjuats med 18 öppna frågor. Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys och analyserats utifrån Peplaus ”interpersonal relationship theory”. <strong>Resultat:</strong> Genom dataanalysen utvecklades fyra kategorier; Stor variation på utbildningstekniker, Upplevda hinder, Hur man ska nå en bredare publik och Önskvärda egenskaper som utbildande sjuksköterska. Sjuksköterskorna använder många olika metoder för utbilda patienter och anhöriga om blödarsjukdomar, ofta i unika kombinationer. Tidsbrist och alltför instabila patienter på akutmottagningen sågs som de största hindren för…