AbstractsBiology & Animal Science

Beyond Invisibility; Bortom osynlighet

by Jessica Karlsson
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2015
Keywords: Archive science; Gender; Sex; Gender and Work; Visualization; Case study; Sweden; Arkivvetenskap; genus; kön; Genus och Arbete; synliggörande; fallstudie; Sverige; Humanities; Humaniora; Masterprogrammet i ABM; Master Programme in ALM; Masterprogrammet i ABM; Arkivvetenskap; Archival Science; Arkivvetenskap
Record ID: 1331715
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-253544


Abstract

This study focuses on investigating the question of how gender can be made seen in already organized archives. This is done in order to provide answers to the thesis aims which is to broaden the knowledge of visualizing marginalized groups within archives, and to contribute with knowledge to the field of gender studies within Swedish archival studies. This will be achieved through a case-study framework and a document analysis where the Gender and Work project’s database and complementary documents is studied. The Gender and Work being a project aiming at collecting information regarding gender and work during the early modern period. A theoretical framework has been used where archives are understood as part of a process of power, where certain groups are given a voice whilst others are silenced. Here it is clear that visualizing can involve several steps. The study shows that the GaW database consists a vast use of metadata, in which gender is present, and both men and women are searchable. Therefore, the database presents a way through which gender can be visualized, by using a database. However, gender is not visualized at large. The database fails by not using a larger set of records which allows individuals to speak for themselves, and when sex is used as a search way individuals not registered as performing work cannot be located. It therefore mainly visualizes gender in relation to work. Even though the Gender and Work database do provide new insights to the field of gender and archive, there is still much to do in order to visualize gender within archives. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies. ; Denna studie fokuserar på att undersöka frågan om hur genus kan synliggöras i redan förtecknade arkiv. Detta är gjort för att ge svar till de bredare syften som är att öka kunskapen av att synliggöra marginaliserade grupper inom arkiv, samt bidra med kunskap till genusfältet inom svensk arkivvetenskap. Detta ska uppnås genom ett fallstudieramverk och en dokumentanalys där Genus och Arbete projektets databas, och komplementära dokument, är studerade. Genus och Arbete är ett projekt som syftar på att samla information om genus och arbete under den tidigmoderna perioden. Ett teoretiskt ramverk har använts där arkiv är förstådda som en del av en maktprocess, genom vilket vissa grupper blir givna en röst medan andra tystade. Här är det tydligt att synliggöra innehåller flera steg. Studien visar att Genus och Arbete databasen består av en stor användning av metadata, genom vilket genus är närvarande samt både män och kvinnor är sökbara. Databasen presenterar därför ett sätt genom vilket genus kan visualiseras, genom användning av en databas. Emellertid är genus inte synliggjort i stort. Databasen misslyckas i att inte använda en större uppsättning av handlingar vilket tillåter individer att tala för sig själv, och när kön används som sökväg går det inte att lokalisera individer som har registrerats att inte utföra arbete. Därmed synliggör den huvudsakliga genus i…