AbstractsMedical & Health Science

Family-centered intervention

by Julie Liliegren
Institution: Uppsala University
Department:
Year: 2015
Keywords: empowerment; Auditory Verbal Therapy (AVT); cochlear implant; lexical-semantic ability; BNT; hearing impairment; family-centered intervention; empowerment; Auditory Verbal Therapy (AVT); cochleaimplantat; lexikal-semantisk förmåga; BNT; hörselnedsättning; familjebaserad intervention; Medical and Health Sciences; Clinical Medicine; Other Clinical Medicine; Medicin och hälsovetenskap; Klinisk medicin; Annan klinisk medicin; Logopedprogrammet; Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
Record ID: 1329803
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-246545


Abstract

The aims of this study were to examine a) whether the family-centered intervention method Auditory Verbal Therapy (AVT) has had an effect on the levels of empowerment of caregivers of children with CI; and b) whether the parents feeling most empowered have a continual habit of reading frequently with their child and have children who achieve higher scores on lexical-semantic tasks; c) whether the empowerment questionnaire “Att vara förälder” (“Being a parent”) is an appropriate assessment tool to evaluate intervention intending to empower the caregivers of children with hearing impairment. Vocabulary was used as a way to gauge the effectiveness of the method. Perceived empowerment of 23 parents was assessed with “Att vara förälder” (“Being a parent”) along with an informal conversation about the questionnaire. In addition, lexical-semantic ability of 11 children (age 5;1-11;8) was assessed with the BNT and the Semantic Feature Test for evaluation if the level of empowerment would affect vocabulary level. Overall the caregivers reported high levels of empowerment. Duration of intervention (range 6 months – 2 years or more) and levels of empowerment corresponded significantly positive. Further, a more active parent scored higher on empowerment than did the parent less active in intervention, as indicated by the self-reports. Qualitative data from the conversation revealed that many of the parents felt that the AVT intervention had helped them to feel more empowered. The results for lexical-semantic ability showed a large variability in the group, not significantly correlated to parents’ level of empowerment. The children older than eight years performed at stanine 5 and over on the BNT. The younger children did not score above stanine 4. In conclusion, the present study represents a first step towards applying empowerment as an instrument for the evaluation of family-centered intervention. Based on our results we argue that all children receiving a CI and their families would benefit from being provided with the possibility for prolonged intervention periods. ; Syftet med denna studie var att undersöka a) om den familjebaserade interventionsmetoden Auditory Verbal Therapy (AVT) har haft effekt på känslan av empowerment hos föräldrar till barn med CI; och b) om de föräldrar med högst känsla av empowerment har som vana att ofta läsa för sina barn och har barn som presterar högt på testning av ordförråd; c) om enkäten ”Att vara förälder” är ett användbart verktyg för att utvärdera intervention som har som mål att öka känslan av empowerment hos vårdnadshavare till barn med hörselnedsättning. Bedömning av ordförråd användes som ett sätt att undersöka metodens effektivitet. 23 föräldrar fyllde i en empowerment-enkät ”Att vara förälder” och deltog sedan i ett informellt samtal med författarna till studien. Vidare bedömdes lexikal-semantisk förmåga hos 11 barn (ålder 5;1-11;8) med BNT och Särdragstestet med syfte att undersöka om nivån av empowerment påverkar ordförråd. Överlag hade vårdgivarna en hög känsla av…