AbstractsBiology & Animal Science

Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team; Early Contractor Involvement: Advantages and Disadvantages for the Design Team

by Andreas Heier Sødal
Institution: Norwegian University of Science and Technology
Department:
Year: 2014
Record ID: 1294058
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-25756


Abstract

Mange hevder at stor avstand mellom prosjekterende og utførende i byggenæringen er en kritisk hemsko for effektiv prosjektgjennomføring. Uavhengig av avstanden og årsakene er det grunn til å tro at en bedre samhandling mellom prosjekterende og utførende, både i og utenfor prosjekter, vil være gunstig for alle aktører. Denne masteroppgaven har som formål å undersøke hvordan det påvirker arbeidet til rådgivere og arkitekter at entreprenørene blir involvert tidlig i prosjekteringsfasen. Prosjekteringsfasen har tradisjonelt sett vært styrt av rådgivere og arkitekter, men nye gjennomføringsmodeller har gjort at entreprenører får stadig større ansvar for prosjektering. Undersøkelsene har kartlagt hvilke fordeler og ulemper det har for prosjekteringsteamet å samarbeide med entreprenøren allerede fra tidligfasen. For å besvare problemstillingen er det utført case-studier av 2 prosjekter der entreprenøren har vært involvert fra oppstart. Det er utført et omfattende litteraturstudium, samt kvalitative intervjuer med rådgivere, arkitekter og entreprenører for å besvare forskningsspørsmålene. Resultatene tilsier at det er flere klare fordeler for prosjekteringsteamet at entreprenøren involveres tidlig. Entreprenørers spesialkompetanse på kostnadsestimering, byggbarhet og risikohåndtering er av stor verdi for prosjekteringsteamet. Denne kompetansen kan prosjekteringsteamet dra nytte av for å utvikle bedre design for kunder. Det ble ikke funnet noen klare ulemper med tidlig entreprenørinvolvering, men snarere en del utfordring knyttet til det. Entreprenører har et sterkt kostnads- og fremdriftsfokus. Rådgivere og arkitekter kan derfor oppleve at kostnad går på bekostning av kreativitet og innovasjon. Det er også viktig at sentrale underleverandører blir involvert til riktig tid. Byggbarhetskompetansen forsvinner dersom totalentreprenøren hverken utfører arbeidet selv eller involverer underentreprenører tidsnok. Den viktigste forutsetningen som må ligge til grunn er likevel gjensidig respekt og tillitt. De ulike aktørene må ha en felles forståelse for hverandres fag og enes om en felles målsetning så alle aktører kan dra i samme retning.Undersøkelsene som er utført har dannet grunnlaget for en vitenskapelig artikkel til konferansen IGLC2014 (International Group for Lean Construction). Masteroppgaven består av (1) den vitenskapelige artikkelen, (2) en prosessrapport som beskriver arbeidet, og (3) vedlegg. Prosessrapporten redegjør for temabakgrunn, problemstilling og målsetninger, og utfyllende refleksjon rundt forskningsmetode er inkludert i rapporten. Den redegjør også for valg og beslutninger underveis, samt ubenyttet arbeid og data som av ulike årsaker ikke kom med i den endelige artikkelen. Til slutt…