AbstractsMedical & Health Science

Modern psychometric perspectives on the evaluation of clinical scales

by Danny Brouwer
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2013
Keywords: Proefschriften (vorm); klinische psychologie: algemeen; psychometrie
Record ID: 1265009
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/1b413ad6-8155-4cdb-9e52-d6edf0fb09d5


Abstract

Klinisch psychologen gebruiken vragenlijsten om het psychisch functioneren van hun clienten in kaart te brengen. Vaak worden deze door de client ingevuld voordat de behandeling start, maar soms ook na de behandeling om verandering in psychisch functioneren aan te tonen. Het gaat hierbij vaak om complexe begrippen (bijv. hoe hoopvol of depressief iemand is, of hoe iemand in sociale relaties functioneert). Psychometrici construeren en evalueren deze vragenlijsten en ontwikkelen methoden die hiervoor gebruikt kunnen worden. Dit proefschrift beschrijft een viertal studies waarin centraal staat hoe moderne psychometrische methoden van waarde kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk van klinisch psychologen. Ten eerste laat ik zien dat het opdelen van vragenlijsten in verschillende dimensies en ‘subschalen’, wat in de praktijk erg gebruikelijk is, nauwelijks kan worden gerechtvaardigd. Ik adviseer psychologen om kritisch en zorgvuldig om te gaan met interpretaties van subschaalscores. Ten tweede constateer ik dat psychologen en beleidsmedewerkers in toenemende mate geinteresseerd zijn in het meten van voortgang van clienten in behandeling door middel van routine outcome monitoring. De resultaten in dit proefschrift laten zien dat de betrouwbaarheid van scores wisselt per meting en dat screeningsvragenlijsten, waar veel mee gewerkt wordt, hierdoor niet zomaar geschikt zijn om ook individuele verandering te meten.; Clinical psychologists use questionnaires to measure the psychological functioning of their clients. Usually clients complete these questionnaires before treatment, and sometimes during and after treatment to measure the therapy progress. The psychological constructs that are measured, such as how hopeful or depressed a person is or how a person functions in social relationships, are often complex by nature and therefore difficult to measure. Psychometricians construct and evaluate these questionnaires and develop methods and theories of measurement. In this thesis I demonstrate that modern psychometric methods provide valuable tools to investigate the quality of clinical questionnaires that we use in every day practice to measure and track the psychological functioning of our patients. First, I show that dividing questionnaires into different dimensions and subscales, which is common practice, can hardly be justified. I advise clinical psychologists to be critical and careful when they interpret subscalesscores. Second, I observe that psychologists and policy makers are increasingly interested in measuring the progress of their clients during treatment with routine outcome monitoring applications. Results show that the reliabilities of scores can be different across measurements and that clinical screening questionnaires, that are often used in practice, can’t be readily used to measure individual change.