AbstractsBiology & Animal Science

International climate negotiation conditions; Basisvoorwaarden voor internationale klimaatonderhandelingen

by Wytze van der Gaast
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1261471
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/8b73d598-1555-4755-808f-736ff50af22d


Abstract

Het doel van internationale klimaatonderhandelingen is om afspraken te maken over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bekende resultaten van deze onderhandelingen zijn het VN-klimaatverdrag van 1992 en het protocol van Kyoto van 1997. Dit laatste bevatte juridisch bindende klimaatverplichtingen voor industrielanden. Tijdens de klimaattop van 2015 (Parijs) zal een klimaatverdrag moeten worden gesloten. In dit proefschrift zijn klimaatonderhandelingen sinds 1990 onderzocht, aan de hand van een vijftal ‘dossiers’. Het proefschrift beschrijft hoe internationaal klimaatbeleid wordt bemoeilijkt doordat: - Klimaatverandering een wereldwijd probleem is waarvoor een wereldwijde oplossing moet worden gevonden. - Landen internationale afspraken toetsen aan binnenlandse doelen en alleen dan meedoen als de baten van klimaatbeleid hoger zijn dan de kosten. - De wetenschappelijke kennis omtrent klimaatverandering slechts stapsgewijs beschikbaar is gekomen, waardoor het moeilijk is geweest langetermijnklimaatdoelen af te spreken. Naar aanleiding hiervan concludeert het proefschrift dat voor onderhandelingssucces aan minimaal drie voorwaarden moet zijn voldaan: 1. Het onderhandelingsresultaat moet een evenwichtige weerspiegeling zijn van landenposities. 2. Het onderhandelingsproces moet zeer flexibel zijn met meerdere trajecten en vele kleine stapjes. 3. Op cruciale momenten moeten de juiste tactische keuzes gemaakt worden en kan veel afhangen van bijvoorbeeld persoonlijkheden, sfeer, enz. De studie concludeert dat een effectief klimaatbeleid met mondiale deelname van landen meer kansrijk is wanneer klimaatmaatregelen ingebed worden in de binnenlandse ontwikkelingsplanning van (ontwikkelings)landen. De veronderstelling daarbij is dat deze ‘bottom-up’ benadering sterkere prikkels creëert voor landen om klimaatmaatregelen te nemen, omdat deze ook bijdragen aan het halen van nationale ontwikkelingsdoelen.; The objective of international climate negotiations is to agree on reduction of greenhouse gas emissions. Well-known negotiation results are the UN Framework on Climate Change (UNFCCC) of 1992 and the Kyoto Protocol of 1997. The latter contained legally binding commitments for developed countries. A new climate agreement is scheduled for the UN Climate Conference of 2015 (Paris). This study has analysed climate negotiations since 1990. The study explains how international climate policy making is complicated by the following aspects: - Climate change is a global issues which requires a global solution. - Countries assess international agreements against domestic priorities and only join a climate coalition if benefits are higher than costs. - Scientific knowledge of climate change has only gradually emerged during negotiations, which complicated making long term agreements. The study identifies three conditions that need to be fulfilled, at least, for negotiations to result in effective climate policy: 1. The agreement must reflect countries’ positions. 2. For that, the negotiation process must be flexible with multiple…