AbstractsBiology & Animal Science

Understanding entrepreneurship in the local context; Ondernemerschap in de lokale context

by Heike Delfmann
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1252719
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/068623fd-da51-44c7-b1aa-af8780366612


Abstract

Ondernemerschap in de lokale context Krimp, vergrijzing en bevolkingsdichtheid Bevolkingskrimp is een bekend verschijnsel voor de meeste Europese landen. Vele regio’s krimpen reeds, ook in Nederland. Krimp is een complexe kwestie waar vele sociale en economische gevolgen mee gemoeid zijn. Krimp versterkt tegelijkertijd het proces van vergrijzing. Niet alleen worden we ouder, maar ook méér mensen worden oud. Vergrijzing veroorzaakt een relatieve krimp van de beroepsbevolking. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze samenleving en economie? Wat zijn de mogelijke gevolgen en hoe moeten we daar mee omgaan? Dit onderzoek bekijkt de rol van ondernemerschap in de sociale en economische veerkracht van regio’s gekarakteriseerd door krimp en vergrijzing. De link tussen krimp en het niveau en de vorm van ondernemerschap wordt onderzocht om te kunnen bepalen of er een causale relatie is tussen deze aspecten. In eerste instantie wordt dit door middel van kwantitatieve methoden onderzocht. Uit de resultaten daarvan blijkt dat de gevolgen van krimp helemaal niet zo erg zijn. Ondernemerschap in krimpgebieden genereert weliswaar minder werkgelegenheid dan ondernemerschap in groeigebieden, maar er worden wel degelijk nieuwe bedrijven gestart en deze nieuwe bedrijven leveren ook een bijdrage aan de werkgelegenheid. De kwantitatieve data analyse is aangevuld met een case study in zowel Nederland als Engeland waar diepte interviews en focusgroepdiscussies zijn afgenomen. Deze case study levert nieuwe, niet-economische, inzichten op in de rol van ondernemerschap binnen een gemeenschap. Kleine bedrijven dragen bij aan het creëren van sociaal kapitaal door sociale interactie tussen bewoners te bevorderen en hebben op deze manier een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven in de gemeenschap.; Understanding entrepreneurship in the local context Population decline, ageing and density Population decline is now a reality for most countries in the EU. Many regions are experiencing decline, including the Netherlands. Population decline is a complex issue with many social and economic implications. At the same time, population change strengthens the effect of demographic ageing. People are getting older, but also, a greater number of people are getting older. This causes a relative decline in the working population. What does this new trend mean for our society and economy? What are the possible consequences and how will we deal with these? This research assessed the role of entrepreneurship in the social and economic resilience of regions that are characterized by population decline and population ageing. The results show that the consequences of demographic change on the level of entrepreneurship are highly context dependent and even positive in some cases of population decline. Even though entrepreneurship in regions facing population decline generates less employment growth compared to other regions, population decline in itself is shown not to be a reason for concern with regard to employment growth. The quantitative data analysis is…