AbstractsBusiness Management & Administration

The importance of sustainability in online-based communication in Finnish wood products industry

by Anastasia Korhonen
Institution: University of Helsinki
Department:
Year: 2015
Keywords: Puumarkkinatiede
Record ID: 1146247
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/154563


Abstract

Puutuoteteollisuudella on merkittävä vaikutus luontoon sekä ympäröivään yhteiskuntaan sen hyödyntäessä luonnonvaroja toiminnassaan. Saatuaan kritiikkiä sidosryhmiltään, metsäyhtiöt ovat kiinnittäneet enemmän huomiota toiminnassaan taloudellisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin ympäristöllisen suoristuskyvyn rinnalla. Aiemmat tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet kestävän kehityksen raportointiin käsiteltäessä kestävyysviestintää puutuoteteollisuudessa. Digitalisaation yleistymisen jälkeen verkkopohjaisen kestävyysviestinnän tärkeys on kasvanut, erityisesti metsäyhtiöiden ja –järjestöjen keskuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pureutua verkkopohjaiseen kestävyysviestintään puutuoteteollisuudessa, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat tältä osin olleet vähäisiä. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yritys- ja sektoritasolla kuinka yritykset ja järjestöt kommunikoivat heidän sidosryhmiensä kanssa verkossa ja mitkä ovat verkkopohjaisen kestävyysviestinnän ajankohtaisimmat aiheet puutuoteteollisuudessa. Empiirinen aineisto kerättiin suorittamalla laadullinen sisällönanalyysi sekä induktiivisesti että deduktiivisesti metsäyritysten ja –järjestöjen verkkosivuihin pohjautuen. Hyödyntämällä molempia tutkimusmetodeja varmistetaan ajankohtaisten kestävyysteemojen havaitseminen aineistosta. Tulosten mukaan metsäyhtiöiden ja –järjestöjen kestävyysviestintä perustuu edelleen ympäristöllisiin tekijöihin. Kuitenkin sosiaalisten tekijöiden kuten sidosryhmien osallistamisen osuus on kasvussa. Vaikka suurin osa metsäyhtiöistä ja –järjestöistä hyödyntää sosiaalisen median eri kanavia kommunikoidakseen sidosryhmiensä kanssa, on viestinnän tehokkuuden arviointi näissä vaikeaa ja vaatii lisätutkimuksia. Loppujen lopuksi, jotta yhteinen hyöty saavutettaisiin, yritysten tulee sitouttaa ja osallistaa sidosryhmiään päätöksentekoprosessiin yrityksen kestävyysasioista sosiaalisen median tai muiden verkkopohjaisten alustojen kautta. The wood products industry has a significant impact on the natural environment and surrounding society by utilizing natural resources in its operations. After receiving criticism from stakeholders, forest companies have increasingly paid attention to economic and social features together with environmental performance. When covering sustainability communication in forest products industry, previous studies have mainly been focusing on sustainability reporting. After spread of digitalization the importance of sustainability-related online communication has increased, especially among forest companies and associations. This study addresses the sustainability-related online communication in the wood products industry, since it has not been studied extensively yet. The purpose of the study is to examine on corporate and sectoral levels how companies and associations communicate with their stakeholders online and what are the current topics of sustainability-related online communication in the forest products industry in Finland. Empirical data was collected by carrying out the qualitative content analysis…