AbstractsBiology & Animal Science

Added-value innovation of forest biomass supply chains

by Kalle Karttunen
Institution: University of Helsinki
Department: Department of Forest Sciences; Lappeenranta University of Technology, LUT Energy, LUT Savo Sustainable Technologies; University of Helsinki, Ruralia Institute
Year: 2015
Keywords: metsäekonomia
Record ID: 1145830
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/152985


Abstract

The aim of this work was to study how process innovation can be applied in forest biomass supply chains for reducing costs to add value compared to traditional supply chains. The work consisted of four articles using alternative data and a variety of methods. The process innovation of forest biomass supply chains contains several possibilities. There is a need to identify which processes should be renewed incrementally or completely. The main innovation types determined by the case articles were divided into incremental, radical and network innovation. Achieving cost reduction was possible by innovating traditional forest biomass supply chain processes in a novel way in all cases. The case of network innovation however, presenting the co-operation of an entire supply chain with stakeholders by linking forest management and logistics business systems together in process innovation, provided the highest cost reduction, which can be seen as added value. This is because network innovation includes several structural holes with close connections between processes and systems that offer the possibility of finding more cost reduction potential for the entire supply chain. The main conclusion of this work is that it is not worth implementing innovation solely inside a company´s own activities, but opening the innovation process for the whole network of a supply chain is crucial. The methods presented in this work could be mainly applied in forest biomass supply chain innovation. The work enhanced the knowledge of innovation usage for forest biomass supply chains. Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka prosessi-innovointia voidaan soveltaa metsäbiomassan toimitusketjuihin vähentämään kustannuksia lisäten arvoa verrattuna perinteisiin toimitusketjuihin. Työ koostui neljästä artikkelista, joissa käytettiin vaihtelevia aineistoja ja menetelmiä. Metsäbiomassan toimitusketjujen prosessi-innovointi sisältää useita mahdollisuuksia. Tarpeena on tunnistaa, mitä prosesseja pitäisi uudistaa olemassa olevaa järjestelmää hieman parantamalla ja mitkä pitäisi uudistaa kokonaan. Innovoinnin päätyypit, joita tapausartikkeleissa tutkittiin, jaettiin lisäykselliseen, radikaaliin ja verkostomaiseen innovointiin. Kustannussäästöjä voitiin saavuttaa kaikissa tapauksissa innovoimalla perinteisiä toimitusketjuja uudella tavalla. Verkostoinnovoinnin tapaustutkimuksessa, joka esitteli toimitusketjun kokonaisuutta yhdistämällä metsänkasvatuksen ja logistiikan liiketoimintajärjestelmiä yhteen, saavutettiin kuitenkin suurimmat kustannussäästöt. Tähän on syynä se, että verkostoinnovointi sisältää useita rakenteellisia aukkoja, joilla on läheiset yhteydet prosessien ja järjestelmien välillä. Nämä tarjoaa mahdollisuuden löytää enemmän kustannussäästöjä osana kokonaista toimitusketjua. Tärkein johtopäätös on, ettei innovointia kannata toteuttaa pelkästään yhtiön sisäisenä toimintona, vaan koko toimitusketjun verkoston innovointiprosessin avaaminen on ratkaisevaa. Tässä työssä esiteltyjä menetelmiä voidaan soveltaa pääasiassa metsäbiomassan…