AbstractsEconomics

Governing mineral resources together? A case study of the EITI in Mozambique

by Lyydia Kilpi
Institution: University of Helsinki
Department: Department of Economic and Political Studies, Development Studies
Year: 2015
Record ID: 1145669
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/153982


Abstract

The study explores how mineral resources are rendered governable through the EITI, a global multi-stakeholder governance mechanism focusing on transparency. The study focuses on Mozambique, a country with growing mining and petroleum sectors and low rankings on governance indices. Stakeholders views on extractive sector governance in Mozambique are analysed through the theoretical framework of governmentality. A governmentality approach focuses on how we govern and are governed, and the nexus between thought and governing. The data for this study consists of 20 interviews conducted in Maputo, Mozambique with government officials, civil society actors, representatives of extractive companies and development partners. The interview data was analysed by conducting a qualitative content analysis. The EITI is a governance mechanism within which governments, civil society actors and companies collaborate to publish and communicate information about the oil, gas and mining sectors. The role the EITI assigns to non-state and private actors and the value it places on liberal ideals show that the EITI reflects a neoliberal understanding of governance. Mozambique has implemented the EITI since 2009. This study demonstrates that in Mozambique, despite EITI implementation, the adoption of neoliberal governance is not complete. Actors deploy neoliberal and other techniques of governance selectively to further their agendas. The state remains a central hub for mineral resource governance, and different actors attempt to influence governance through the state apparatus. Transnational influences, such as development aid, steer the state towards adopting neoliberal governance. Civil society continues to have limited influence over mineral resource governance despite participation in the EITI. However, the adoption of neoliberal forms of governance may open up opportunities for civil society to influence governance. Tutkielma tarkastelee EITIn, globaalin läpinäkyvyysstandardin, asemaa kaivannaissektorin hallinnassa. Tapaustutkimuksen kohteena on Mosambik: hyvän hallinnan mittareilla huonosti sijoittuva maa, jonka kaasu- ja kaivosteollisuus ovat kasvussa. Eri sidosryhmien näkemyksiä kaivannaisalan hallinnasta Mosambikissa tarkastellaan foucault laisesta näkökulmasta. Lähestymistapa keskittyy hallinnan keinoihin sekä yhteyteen ajattelun ja hallinnan välillä. Tutkielman aineistona on 20 Maputossa, Mosambikissa tehtyä haastattelua. Informanttien joukko koostuu valtion virkamiehistä, kansalaisyhteiskunnan toimijoista, kaivannaisteollisuuden edustajista sekä kehitysyhteistyökumppaneista. Aineiston analysointiin käytettiin laadullista sisällönanalyysia. EITI on järjestelmä, jonka puitteissa hallitukset, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja teollisuus tekevät yhteistyötä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuutta koskevien tietojen julkaisemiseksi ja viestimiseksi. EITIn ei-valtiollisille ja yksityisille toimijoille tarjoama rooli sekä liberalismiin pohjaavat tavoitteet osoittavat EITIn kumpuavan uusliberaalista hallinnan käsityksestä.…