AbstractsBiology & Animal Science

Encountering Difference. The experience of highly skilled Nordic citizens in India

by Nicol Foulkes Savinetti
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2015
Keywords: erilaisuus; maastamuutto; sosiaalinen kansalaisuus; hyvinvointi; etuoikeus; difference; migration; social citizenship; welfare; privilege
Record ID: 1143450
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/97220


Abstract

Erilaisuutta kohtaamassa Korkeastikoulutettujen pohjoismaiden kansalaisten kokemuksia Intiassa Väitöskirjatyössä tarkastellaan Intiassa tilapäisesti työskenteleviä suomalaisia ja tanskalaisia korkeasti koulutettuja henkilöitä ja selvitetään kuinka muuttaminen Mumbain, Delhin ja Bangaloren haasteellisiin miljoonakaupunkeihin vaikuttaa heidän kansalaisuuteensa, suhteessa niin julkiseen valtaan, työmarkkinoihin, ja laajemmin yhteisöihin ja fyysiseen ympäristöön. Käytän Rainer Bauböckin kansalaisuuden kokoelmia teoreettisena viitekehyksenä jolloin kansalaisuuden käsitettä pystytään kompleksisoimaan. Tutkimusongelmaa lähestytään monipuolisten tutkimusmenetelmien kautta: puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä, yksityiskohtaisilla pre- ja postkyselyillä sekä osallistuvan havainnointimenetelmän avulla Bangaloressa, Delhissä ja Mumbaissa vuonna 2009 asuneiden henkilöiden parissa. Tutkimuksessa havaittiin suuta vaihtelua siinä kuinka pohjoismaiset korkeasti koulutetut henkilöt kohtasivat erilaisuutta ja kuinka pohjoismaiden kansalaiset ilmaisevat useita erilaisia kansalaisuuden kokoelmia muuttaessaan Intiaan. Suomalaiset lähetetyt työntekijät pystyvät pitämään oikeutensa sosiaaliturvaan niin kauan kun heidät lähettäneen työnantajan toimisto sijaitsee Suomessa tai lähetty työntekijä pitää pysyvän osoitteensa Suomessa. Matkalla mukana oleva puoliso menettää kuitenkin oikeutensa suomalaiseen sosiaaliturvaan jos hänen pysyvä osoitteensa ei ollut Suomessa tai jos hän otti vastaan töitä Intiassa. Mukana matkustaneet puolisot olivat kuitenkin neuvokkaita sääntöjen kanssa eläessään työstämällä muita mahdollisia merkityksellisiä aktiviteetteja kuten vapaaehtoistyötä tai hyödyntäen aikaa perheen piirissä tai muiden harrastusten parissa. Molemmista maista tulevat kansalaiset ja sukupuolet uskoivat että palatessaan kotimaahan ja tarvitessaan hyvinvointipalveluita he olisivat niihin oikeutettuja vaikka jokaisessa tapauksessa tilanne ei näin olisikaan. Tutkimus osoitti myös että siirtolaisten asenteissa ja suhtautumisessa ihmisiin, sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön oli vaihtelua niin kansallisuuksien välillä ja sisällä. Siirtolaisille oli erittäin hyödyllistä omata erilaisia voimavaroja. Joissakin tapauksissa korkea koulutus ja tulotaso ja aikaisempi maastamuuttokokemus toimi kuitenkin siirtolaisia vastaan ja vahvisti heidän epävarmuuden kokemuksiaan. Etuoikeutettu asema ja taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten ja eroottisten voimavarojen omaaminen voi niin ikään olla hyödyllistä, hyödytöntä tai jopa epäolennaista erilaisuuden kohtaamisen tilanteissa. Kaikki siirtolaiset viittasivat kokeneensa olleensa näkyvästi etnisesti ulkopuolinen, ja länsimainen, mutta osa koki erottuvansa ja tulleensa tuijotetuksi vain erinäköisyydestä johtuen kun taas toiset yhdistivät kokemuksen vaaleaan ihonväriinsä. Toisille kokemus oli vastenmielinen ja sen seurauksena he tuottivat negatiivista stereotypiointia puhuessaan intialaisista ja heidän kansallisuudesta. Muutamat jopa rajoittivat liikkumistaan kaupungissa ja Intiassa…