AbstractsBusiness Management & Administration

Equity Volatility as a Bond Yield Predictor

by Antti Savelainen
Institution: University of Helsinki
Department:
Year: 2015
Keywords: Taloustiede
Record ID: 1139231
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/153290


Abstract

Equity volatility and corporate bond yields reflect the embedded risks in an underlying corporation and general market conditions. In this research the bond yield is replaced by the price of credit default swap as a more company specific risk measure. The goal of this thesis is to develop a prediction model for credit default swap prices utilizing equity volatility. The empirical research data consists of companies in the European Stoxx 600 Index covering years between 2000 and 2014. The former literature has shown simultaneous movement between the volatility and credit default swap prices utilizing a linear regression model. These results are repeated in this thesis, but the prediction power of the volatility is questionable due to a low coefficient of determination. According to the results of vector autoregressive modelling in this and the former research, there exists Granger causality between the time series of equity volatility and credit default swap prices. Consequently, the vector autoregressive model is applied to an investment strategy developed in this thesis. The investment strategy is shown to be profitable with certain assumptions at least in this research data. The assumptions concern liquidity and limited data set. The investment strategy is verified with different volatility calculation periods and sampling frequencies. Osakkeen volatiliteetti ja yrityslainan korkotaso heijastelevat yrityskohtaisten riskien lisäksi yleisiä markkinaolosuhteita. Tässä tutkimuksessa käytetään yrityslainan korkotason sijaan luottoriskijohdannaisten hintoja yrityskohtaisempana riskitunnuslukuna. Työn tavoitteena on luoda malli luottoriskijohdannaisten hintojen ennustamiseksi volatiliteetin avulla. Tutkimusaineistona on käytetty eurooppalaisen Stoxx 600 -indeksin yrityksiä vuosina 2000-2014. Aikaisempi tutkimus lineaarisella regressiomallilla on osoittanut osakkeen volatiliteetin ja luottoriskijohdannaisten hintojen liikkuvan samansuuntaisesti. Tulokset ovat toistettavissa, mutta mallin alhainen selitysaste kyseenalaistaa sen sovellettavuuden ennustamisessa. Tässä ja aikaisemmassa tutkimuksessa on osoitettu olevan Grangerin kausaalisuutta volatiliteetin ja luottoriskijohdannaisten hintojen välillä vektoriautoregressiivisella mallilla. Tämän johdosta vektoriautoregressiivista mallia sovelletaan myös ennustusmalliin perustuvaan sijoitusstrategiaan. Työssä kehitetyn sijoitusstrategian voidaan osoittaa olevan tuottava tietyillä oletuksilla. Oletukset liittyvät likviditeetin ja valitun tutkimusdatan rajallisuuteen. Sijoitusstrategian luomaa arvonkehitystä tutkitaan eri volatiliteetin laskentaperiodeilla sekä erikseen päivä- ja viikkohavainnoilla. Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). Endast…