AbstractsLaw & Legal Studies

Effect of Lipid Based Nutrient Supplementation on Growth and Intake of Breast Milk, Energy and Nutrients in Rural Malawian Children

by Chrissie Madalitso Thakwalakwa
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2015
Keywords: aliravitsemus; lipidipohjaiset ravinteiden lisäravinteet; Malawi; Undernutrition; Lipid based nutrient supplements
Record ID: 1138675
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/97124


Abstract

Rasvapohjaisten lisäravinteiden vaikutus maaseudun Malawilaislasten kasvuun sekä äidinmaidon, energian ja ravinteiden saantiin Lapset tarvitsevat ravitsemuksellisesti riittävää ruokaa saavuttaakseen optimaalisen kasvun ja kehityksen. Suurin osa lapsille kehitysmaissa tarjottavasta täydentävästä ruuasta on laadullisesti ja määrällisesti riittämätöntä, mikä aiheuttaa aliravitsemusta. Lasten aliravitsemus on yhteydessä sairastavuuteen ja kuolleisuuteen ja näin merkittävä kansanterveysongelma. Ravintolisän antaminen on yksi toimiva keino paikata puutteellisen ravinnon aiheuttamaa ravinnevajetta. Vaikka lasten lisäruokinta energiatiheydeltään korkealla ruoalla mahdollistaa suuremman painonnousun, sen on myös todistettu syrjäyttävän äidinmaitoa ja säännöllistä ruokavaliota. Tästä syystä on tarpeen löytää tehokas täydentävä ravintolisä, joka nostaa painoa ja tuottaa riittävästi energiaa ja mikroravinteita, mutta jonka aiheuttama riski syrjäyttää äidinmaitoa ja säännöllistä ruokavaliota on mahdollisimman pieni. Tämä tutkimustyö toteutettiin kahtena kokeena ja kahtena tutkimuksena: tehokkuuskoe, vaikuttavuuskoe, äidinmaitotutkimus ja ravinnonsaantitutkimus. Näitä kaikkia kutsutaan tässä tutkielmassa tutkimuksiksi. Kyseiset tutkimukset suoritettiin seitsemässä terveydenhoidon yksikössä Mangochin alueella, joka sijaitsee Malawissa, Kaakkois-Afrikassa. Kontrolloiduissa olosuhteissa toteutetulla tehokkuuskokeella (I) selvitettiin, voidaanko kohtalaisen alipainoisten lasten painonnousua parantaa lisäämällä heidän ruokavalioonsa rasvapohjaisia ravintolisiä (lipid based nutrient supplements, LNS) tai maissi-soijaseosta (corn-soy blend, CSB). Yhteensä 192:lle 6–15 kuukauden ikäiselle alipainoiselle lapselle annettiin 12 viikon ajan päivittäin 43 grammaa (220 kcal) LNS:ää, 71 grammaa (284 kcal) CSB:ää tai ei lainkaan lisäravinteita (kontrolliryhmä). Näitä lisäravinteita toimitettiin osallistujien koteihin kerran viikossa 12 viikon ajan. Tutkimuksen ensisijaisena tuloksena oli muutos lasten painossa. Kahdentoista viikon lisäravitsemisjakson päättyessä rasvapohjaisia LNS:ää nauttineiden lasten paino oli noussut kontrolliryhmää enemmän, kun taas CSB:ää nauttineiden lasten painonnousu ei eronnut kontrolliryhmästä. Kaikkein aliravituimpien osallistujien joukossa havaittiin suurempaa painonnousua. Vaikuttavuuskokeella (II) selvitettiin, voidaanko kohtalaisen alipainoisten lasten painonnousua parantaa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän kautta lisäämällä lasten ruokavalioon CSB:a tai rasvapohjaisia LNS:ää. Osallistujien huoltajat noutivat lisäravinnon terveydenhuollon yksiköstä kerran neljässä viikossa 12 viikon ajan. Yhteensä 299:lle 6–15 kuukauden ikäiselle lapselle annettiin 12 viikon ajan päivittäin 43 grammaa (220 kcal) LNS:ää, 71 grammaa (284 kcal) CSB:ä tai ei lainkaan lisäravintoa (kontrolliryhmä). Tutkimuksen päätulos oli painonnousu. LNS:llä saavutettiin kohtalainen painonnousu kontrolliryhmään verrattuna, kun taas CSB:ä saaneiden lasten painonnousu ei eronnut kontrolliryhmästä. Äidinmaitotutkimuksessa (III)…