AbstractsBusiness Management & Administration

MICROENTERPRISE; MARKETING B2B FROM A MANUFACTURERS POINT OF VIEW

by Jan Ülle
Institution: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1133480
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/74598


Abstract

This thesis examines the marketing of Finland-based microenterprise with a limited budget. This study emphasizes the importance of the entrepreneur´s own input on promoting and distributing the company´s resources to ensure stability of operations. It concentrates mostly on B2B operations, but also includes thoughts on consumer sales. The goal of this research is to review available marketing means from the case company´s point of view and to track and expose unprofitable operations so as to develop a plan for their improvement. This study was carried out during the author´s volunteer work in the company case-study, and is based on observations, own experiences and discussions with the entrepreneur and customers. The research was conducted by implementing into practice what was learned from the discussions. The results suggest that the main problem lies in the acquisition of profitable customers. The conclusion of this study of this study is that the company should spend more resources on sales and marketing, instead of product development. The company has several suitable marketing means at its disposal, to achieve its goals.; Opinnäytetyö antaa yleisnäkymän Suomessa toimivan mikroyrityksen markkinoinnin rakentamisesta mahdollisimman pienellä budjetilla. Työ korostaa yrittäjän oman työ-panoksen tärkeyttä myynninedistämisessä sekä yrityksen resurssien oikeanlaista ja-kamista tasaisuuden takaamiseksi. Työ keskittyy lähinnä yritysmyyntiin, mutta myös sisältää kuluttajamyynnin edistämiseen tarkoitettuja mietteitä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mahdollisia markkinointikeinoja rajalliset re-surssit omaavan kohdeyrityksen näkökulmasta, yrityksen toimiessa nousevan trendin ja kovenevan kilpailun alalla. Tavoitteena oli myös paikantaa ja kitkeä yrityksen tap-piolliset toiminnot ja kehittää ehdotus toimintojen parantamiseksi. Tutkimus kirjoitettiin kirjoittajan työskennellessä vapaaehtoisena yrityksen palveluk-sessa ja siksi perustuu suurelta osin kirjoittajan havaintoihin, omiin kokemuksiin ja keskusteluihin niin yrittäjän kuin asiakkaiden kanssa. Tutkimus toteutettiin sovelta-malla keskustelujen kautta opittujen asioiden kokeilulla käytännössä. Tutkimus paljasti, että suurimmaksi haasteeksi muodostui kannattavien asiakkaiden hankinta. Yrityksen tulisi vähentää tuotekehitykseen käytettävää aikaa ja suunnata sitä myynnin ja asiakkuuksien hankinnan edistämiseen. Yrityksellä on käytettävänä monia tehokaita ja edullisia markkinointikeinoja tavoitteidensa saavuttamiseen.