AbstractsBusiness Management & Administration

PROFITABILITY IMPROVEMENT FROM EFFICIENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN A PROJECT-BASED COMPANY

by Johan Nyfors
Institution: Vaasan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1133396
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79225


Abstract

The primary objective of the conducted study was to examine and identify what the aim and the corresponding value of supply chains and the logistics in projectoriented organization is. The second objective of the study was to investigate and find out how modern logistics models and strategies can be implemented and used within project-based organizations, in order to result in added value and profitability. Based on a theoretical framework and practical knowledge about the topic, the following step was to identify how a costfocused and efficient logistics process can be beneficial for the case company. In the empirical research a case study was carried out in order to reach a conclusion. The case study was primarily based on interviews with employees from the logistics department of the case company. The interviews were conducted in a qualitative manner. As secondary data collection method, material related and created by the case company was utilized and investigated. Based on the theoretical framework and the empirical study, it could be concluded that there were some areas of development that are valid for most companies. In order to improve the performance – both process and financial performance – it is proposed that companies establish clear marketfocused strategies for their supply chain and logistics functions. The strategies should be clearly communicated to all parties involved and strive to obtain an understanding. These strategies should include clear purpose statements and measures/KPIs for customer focus, competitor insights, business partnerships as well as competence development.; Det primära syftet med den genomförda studien var att klargöra och identifiera vad som är leveranskedjans och logistkens målsättning och motsvarande värde i en projektorienterad organisation. Det sekundära syftet med studien var att undersöka och ta reda på hur moderna logistikmodeller och -strategier kan genomföras inom projektbaserade organisationer för att leda till ett mervärde och lönsamhet. Baserat på ett teoretiskt ramverk och praktisk kunskap om ämnet, var följande steg att identifiera hur en kostnadsfokuserad och effektiv logistikprocess kan vara till nytta för case-företaget. I den empiriska forskningen blev en fallstudie genomförd med syfte att nå en slutsats. Fallstudien byggde i första hand på intervjuer med anställda från logistikavdelningen i case-företaget. Intervjuerna genomfördes på ett kvalitativt sätt. Som sekundär datainsamlingsmetod, har material som är relaterat till och skapat av case-företaget använts och undersökts. Utifrån den teoretiska ramen och empiriska studien, kan man dra slutsatsen att det fanns vissa utvecklingsområden som är giltiga för de flesta företag. För att förbättra prestationer - både processrelaterade prestationer och finansiella resultat - föreslår vi att företagen fastställer tydliga marknadsfokuserade strategier för sin leverantörskedja och logistikfunktion. Strategierna bör tydligt kommuniceras till alla inblandade parter och med strävan att få en förståelse. Dessa…