AbstractsBusiness Management & Administration

Usability of Websites Implemented with Open Source Publishing Platform WordPress

by Salla Paajanen
Institution: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1132819
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/78759


Abstract

The purpose of this thesis was to research and measure usability of websites implemented with open source publishing platform WordPress implemented by the case company Go:group. The case company is a full service digital agency that provides web services and consultation according to their clients’ needs. The objective of this study was to research aspects affecting usability of the websites and to receive valid information about the usability of websites from the customers of Go:group. The case company did not have previous data about the topic from their customers. The theory part of the research consists of usability, websites and measuring usability. The study is concentrated on the context of using the website, the website itself, goals for the site and the usability measurements criteria. The theory has been used as the basis and to derive the criteria for measuring the usability. Data and feedback on usability of websites implemented with WordPress was gathered by implementing a semi-structured survey to the case company’s clients over phone. The number of respondents was 22 which enabled drawing valid conclusions of how the customers of Go:group do perceive the usability of websites implemented with open source publishing platform WordPress. The outcome of the research was that in average effectiveness as usability measurements criterion indicates the most usable results, and memorability gives the least usable results. In addition to the aspects affecting usability, the customers’ interest towards outsourcing the websites’ maintenance was examined as expected by the case company. Even though the case company has not offered outsourcing service so far, it turned out that most of the customers were interested in a maintenance contract provided by Go:group.; Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kohdeyritys Go:groupin toteuttamien, avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä WordPressillä toteutettujen, verkkosivujen käytettävyyden tutkiminen ja mittaaminen. Kohdeyritys on täyden palvelun digitoimisto, joka tarjoaa verkkopalveluita ja konsultointia asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Tutkimuksen kohteena oli verkkosivujen käytettävyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen sekä validin tiedon saaminen verkkosivujen käytettävyydestä Go:groupin asiakkailta. Kohdeyrityksellä ei ollut aikaisempia tietoja aiheesta omilta asiakkailtaan. Tutkimustyön teoriaosa koostuu käytettävyydestä, verkkosivuista sekä käytettävyyden mittaamisesta. Tutkimus keskittyy verkkosivun käyttämisen viitekehykseen, verkkosivuun itseensä, sivuston tavoitteisiin sekä käytettävyyden mittaamisen arviointiperusteisiin. Teoriaa on käytetty perustana käytettävyyden mittaamisen kriteerien johtamiselle. Tietoja ja palautetta WordPressillä toteutetuista verkkosivuista kerättiin toteuttamalla puolistrukturoitu kysely kohdeyrityksen asiakkaille puhelimitse. Vastaajien lukumäärä oli 22, mikä mahdollisti validien johtopäätösten vetämisen siitä, kuinka Go:groupin asiakkaat mieltävät avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä WordPressillä toteutettujen…