AbstractsBusiness Management & Administration

ENHANCING COMMUNICATION FOR A MORE APPEALING ORGANIZATION : Case: Jyväskylän Tradenomiopiskelijat

by Katri Viinamäki
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1132375
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79132


Abstract

The purpose of the thesis was to look into the image of Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry within its target group, investigate the functionality of its communication processes and find ways to make the organization more appealing. The research method is qualitative. Primary data was collected with semi-structured interviews and observation. The theoretical part of the thesis covers marketing from the perspective of a nonprofit organization, the significance of communication and the image of an organization. The implementation part of the thesis covers the research methods used, process of data gathering and analysis of the obtained data. The results of the research showed that the organization’s image has much to do with the events it organizes, and that the target group wasn’t very well aware of the trusteeship services it provides or the benefits of membership. When discussing communication it became apparent that social media remains as the most efficient means of contacting students, but that noise is a substantial problem. Face-to-face communication, on the other hand, proved to be especially efficient. In conclusion the image of the organization is in itself positive, but the organization should consider if it is the image they want to have. The most efficient means of increasing the attractiveness of the organization proved to be getting member benefits and increasing informing and visibility. Finally, the organization was advised to resume research to ensure up-to-date information about the wants, needs and motivations of the target group.; Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry:n imago sen kohderyh-män sisällä, tutkia viestinnän toimivuutta ja löytää keinoja yhdistyksen houkuttelevuuden lisää-miseksi. Tutkimusmetodi oli laadullinen. Primääridata hankittiin teemahaastatteluilla ja havainnoinnilla. Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsitteli markkinointia nonprofit-organisaation näkökulmasta, kommunikaation merkitystä ja organisaation imagoa. Toteutusosassa taas käsiteltiin käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja selostettiin tiedonhankinnan prosessi sekä hankitun tiedon analysointi. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että organisaation imago liittyy lähinnä sen järjestämiin tapahtu-miin ja että edunvalvonta ja jäsenedut eivät olleet erityisen hyvin opiskelijoiden tiedossa. Viestintää käsiteltäessä selvisi että sosiaalinen media tavoittaa opiskelijat edelleen tehokkaasti, mutta ongel-mana on häly. Kasvokkain tapahtuvan kommunikaation taas todettiin olevan erityisen tehokasta ja suhtautuminen tällaisiin markkinointiviestinnän keinoihin oli varsin positiivista. Lopputuloksena on, että organisaation imago on sinänsä positiivinen, mutta organisaation tulisi miettiä onko se silti halutunlainen. Tehokkaimmaksi keinoksi lisätä organisaation houkuttelevuutta todettiin jäsenetujen hankkiminen sekä tiedotuksen ja näkyvyyden lisääminen. Lopuksi organisaa-tiota kehotettiin jatkamaan tutkimuksen tekemistä, jotta se saisi varmistettua ajantasaisen tiedon kohderyhmän haluista, tarpeista sekä…