AbstractsBiology & Animal Science

STUDIES OF GREASE SLUDGE AND LABORATORY ANALYSES OF WATER SEPARATED FROM GREASE SLUDGE

by Risto Ojalammi
Institution: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Keywords: jäteasemat; jätehuolto
Record ID: 1132102
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/78254


Abstract

The main purpose of this thesis was to make analysis for water separated from grease sludge. Lassila Tikanoja Oyj (L&T) is collecting grease sludge, also called fat oil and grease (FOG), from interceptors of restaurants and hospitals and transporting it to further treatment to biogas facility. Distances are long and transportation costs are very high because of small loads. L&T is aiming to decrease the expenses, hence they built a separation tank as a temporary storage. In the separation tank water and grease sludge are being separated. After the separation grease sludge is transported to Bio-gas facility and the separated water to waste water treatment plant (WWTP). WWTP has limits for the waste water they receive with certain boundary values determined in industrial waste water guide. The main task of this thesis was to analyse the separated water and clarify the suitability of separated water for WWTP. Following analysis for separated water were made; pH, BOD7atu, CODmn, total nitrogen, total phos-phorus, suspended solids and grease content. Interception of fat oil and grease was examined in general level. Also recyclability and future potential was discussed. In this work it was found that separation was successful when it comes to grease. Grease value of separated grease sludge matched with the boundary value of WWTP. In other analyses it was determined that separated grease sludge has low pH, high values of COD, total nitrogen and total phosphorus. Especially concentration of or-ganic matter consuming oxygen from the water was very high compared to boundary values of WWTP. Value of suspended solids was also very high when sediment was included.; Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida rasvalietteestä erotettua vettä. Lassila & Tikanoja Oyj kuljettaa rasvalietettä mm ravintoloiden, sekä sairaaloiden rasvanerottimista jatkokäsittelyyn biokaasunpolttolaitokselle. Kuljetusmatkat ovat pitkiä ja kuormamäärät pieniä, mikä aiheuttaa suuret kuljetuskustannukset. L&T haluaa vähentää kuljetuskustannuksia rakentamalla rasvanerotussäiliön Nakkilan toimipisteeseen väliaikaisvarastoksi. Erotussäiliössä rasva nousee pinnalle ja vesi jää pohjalle. Pinnalle kertynyt rasva kuljetetaan biokaasulaitokselle ja erottunut vesi jätevedenpuhdistamolle. Jäteveden puhdistamoilla on tiettyjä raja-arvoja laitokselle tulevalle jätevedelle, jotka on määritelty teollisuusjätevesioppaassa. Opinnäytetyön päätehtävä on selvittää erotetun veden kelpaavuus Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Erotetulle vedelle tehtiin seuraavat analyysit: pH, BOD7atu, CODmn, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kiintoaine ja rasvapitoisuus. Opinnäytetyössä käsiteliin myös rasvalietteen erotusta yleisesti. Lisäksi opinnäytetyössä käsiteltiin rasvalietteen kierrätyskelpoisuutta, sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä saatiin selville että rasvanerotus oli varsin onnistunut juuri rasvapitoisuuden osalta. Rasvalietteestä erotetun veden rasvapitoisuus osui jätevesilaitoksen raja-arvoihin. Muissa analyyseissä selvisi, että kyseisellä lietteellä…