AbstractsPsychology

Bills of Lading Inspection Processes and the Difficulties Emerged in Sachtleben

by Janette Aaltonen
Institution: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1131488
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/70920


Abstract

BILLS OF LADING INSPECTION PROCESSES AND THE DIFFICULTIES EMERGED IN SACHTLEBEN This research was conducted for Sachtleben organization, which operates in the field of chemical industry by producing inter alia white pigments and functional additives. The purpose of this research was to study a sea transportation document, bill of lading, problems related to it and bill of lading inspection processes in the case company. As main objective solutions were searched how the mistakes on bills of lading could be reduced on Sachtleben’s side and to describe what are the inspection processes of bills of lading in the company. The research was conducted by using a qualitative research methodology, for which collected data is based on books and Internet sources. For empirical part the data collection method used was e-questionnaire. In the theoretical part of the report the history, main features, contents, information responsibility and different forms of bill of lading was discussed. In the theoretical part also the difficulties related to the bill of lading, alternative transport documents and alternative solutions of managing the bill of lading were discussed. The empirical part of the report was composed from the results received from the questionnaire conducted to Sachtleben’s logistic operators and sales assistants. According to the answers the bill of lading inspection process descriptions were created and the difficulties emerged and their impacts were analyzed. According to the research results show that the bill of lading inspection processes somewhat differs between Sachtleben’s production sites and contributes delay within the whole process. The research results indicate detailed problems and mistakes, which occur with the bills of lading, but within the company seems to be belief that the majority of problems evolve from forwarder’s or shipping line’s mistakes. However, in the development recommendations it was concentrated on Sachtleben’s part how they could ease the processes and reduce occurring difficulties and the amount of mistakes on bills of lading.; KONOSSEMENTTIEN TARKISTUSPROSESSIT SEKÄ ILMI KÄYNEET VAIKEUDET SACHTLEBENILLÄ Tämä tutkimus toteutettiin Sachtleben organisaatiolle, joka toimii kemianteollisuuden alalla tuottaen muun muassa valkopigmenttejä sekä funktionaalisia lisäaineita. Tutkimuksen tarkoituksena tutkittiin merikuljetusasiakirjaa, konossementtia, siihen liittyviä ongelmia sekä case yrityksen konossementtien tarkistusprosesseja. Päätavoitteena etsittiin ratkaisuja kuinka konossementeissa esiintyviä virheitä voitaisiin vähentää Sachtlebenin osalta sekä kuvata millaiset konossementtien tarkistusprosessit yhtiössä on. Tutkimus toteutettiin käyttämällä laadullista tutkimusmenetelmää, johon koottu aineisto perustuu kirjoihin sekä Internet lähteisiin. Empiirisen osan aineistonkeruumenetelmänä käytettiin e-kysymyslomaketta. Raportin teoreettisessa osassa käsiteltiin konossementin historiaa, pääominaisuuksia, sisältöä, informaatiovastuuta sekä erilaisia muotoja. Teoreettisessa osassa…