AbstractsPsychology

INFERTILITY AS AN EXPERIENCE AND ITS EFFECTS ON A RELATIONSHIP : A Literature Review

by Anitta Tukala
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130909
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/71186


Abstract

The purpose of the study was to find out how infertility was seen as an experience and how infertility and infertility treatments affected on an infertile couple's relationship. The aim of this study was to provide updated information in English about infertility for nursing students, healthcare professionals and other persons interested in this subject. The research method was a literature review. The data for the thesis was collected from the Medic, EBSCO, PubMed and Duodecim databases. The data search was limited to cover the years 2000-2013. As a result, nine articles or study reports were reviewed. Thematical content analysis was used in the analysis of the data. The findings of the literature review revealed that infertility was a difficult experience causing an emotional ‘rollercoaster’ and a deep crisis to infertile couples. The experience gave rise to the same emotions in both men and women, but their coping styles in this crisis were different. Counselling and peer-support have been seen as good ways to support infertile couples. Infertility is seen as a major threat to both femininity and masculinity. An infertility experience can either separate couples or bring the spouses more closely together. Infertility also has an impact on couples’ sexuality. Negative emotions caused by infertility are easily reflected in the couples’ bedrooms. Sexual intercourse becomes goal orientated, and sexual feelings are diminished. Infertility is an extremely sensitive issue. When infertility becomes part of a couple’s life it is not easy to accept it. Infertility needs to be explored more in order to find more information about it for healthcare professionals, counsellors, infertile couples and other people interested in the subject.; Tutkimuksen tarkoituksena oli ottaa selvää kuinka lapsettomuus käsitetään kokemuksena ja kuinka lapsettomuus ja lapsettomuushoidot vaikuttavat hedelmättömän parin parisuhteeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa päivitettyä tietoa englanniksi lapsettomuudesta sairaanhoitaja opiskelijoille, terveydenhoitoalan ammattilaisille ja muille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyön aineisto kerättiin tietokannoista, joita olivat Medic, EBSCO, PubMed ja Dodecim. Tiedonhaku rajattiin vuosiin 2000-2013. Lopuksi yhdeksän artikkelia tai tutkimusraporttia analysoitiin kirjallisuuskatsauksessa. Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua. Kirjallisuuskatsauksen tulokset paljastivat, että lapsettomuus on vaikea kokemus, joka aiheuttaa tunteiden vuoristoradan ja syvän kriisin lapsettomille pareille. Lapsettomuus kokemuksen aikana miehet ja naiset käyvät läpi samoja tunteita, mutta heidän selviytymiskeinonsa tässä kriisissä ovat erilaiset. Neuvonta ja vertaistuki ovat koettu hyväksi keinoiksi tukea lapsettomia pareja. Lapsettomuus nähdään suurena uhkana naiseudelle ja miehuudelle. Lapsettomuus kokemus voi joko erottaa parin tai tuoda puolisot lähemmäksi toisiaan. Lapsettomuudella on myös vaikutus parin seksuaalisuuteen.…