AbstractsMedical & Health Science

Integration of foreign doctors in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa : How to help with the integration?

by Anne Lukkarinen
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130179
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79310


Abstract

The thesis was made as a qualitative study for the Hospital District of Helsinki and Uusimaa to find out how foreign doctors receive orientation and how they would like to receive help with integration when they start to work in a Finnish work environment. The goal of the research was to find useful tools to be used by the management for the integration of the foreign doctors. The online survey was conducted in two languages with foreign doctors as participants. One of the surveys was for native Finnish doctors in order to reveal the type of orientation they receive when they start working and to find out if they had useful ideas of how to help the foreign doctors with their integration at work. The theoretical framework presents different cultural aspects that differ from each other mostly depending on the culture and the society where the persons in question come from. The cultural aspects are in a key role considering the answers to the survey questions as they are essential concepts in integration and give an insight into potential tools for the future. To conclude, the foreign doctors would like to have more help when they start working in a Finnish work environment. The wish actually was to receive help from the employers themselves when they start working, and also during the work process, but also before they find their first work place. This help would have to come from a national or city level authority and should be easy to find. This is why recommendations are given from the employer’s point of view. The recommendations include a hands on approach to assist the foreign doctors with integration. A tutor programme, an integration course for all and also face-to-face meetings to go through the common rules are included in the recommendations.; Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirille, ja sen tavoitteena oli selvittää, miten työnantaja voisi auttaa ulkomaalaisia lääkäreitä kotoutumisessa suomalaiseen työympäristöön. Lisäksi tavoitteena oli saada käytännönläheisiä työkaluja lääkäreiden arkeen ja työyhteisöön. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä ulkomaalaisille lääkäreille kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi. Vertailun vuoksi tehtiin myös oma kysely suomalaistaustaisille lääkäreille. Kysely tehtiin, koska haluttiin selvittää, minkälaista apua he ovat saaneet, kun ovat aloittaneet uudessa työympäristössä. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko suomalaistaustaisilla lääkäreillä käytännönläheisiä ideoita kotouttamisen auttamiseksi. Teoriaosuus käsittelee kotouttamiseen ja kulttuuriin liittyviä peruskäsitteitä. Nämä peruskäsitteet vaihtelevat suuresti riippuen kulttuurista ja yhteisöstä. Kulttuurien peruskäsitteet ovat pääosassa myös kyselyiden vastauksissa ja tarjoavat näkökulmia kotouttamiseen tarjottaviin työkaluihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että ulkomaalaiset lääkärit toivoisivat apua työympäristöön sopeutumisessa niin kulttuurin kuin kielenkin näkökulmasta. Lisäksi he kaipasivat apua ennen työpaikan löytymistä. Koska toivomuksena…