AbstractsComputer Science

Fundamentals of Vulnerability Assessment

by Stefan Schneider
Institution: Laurea-ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130089
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79927


Abstract

Our modern society is built up by complex infrastructure systems that need to be able to deal with not only their own supporting system, but also to be part of a more complex sophisticated system where several independent systems are required to work together. During the last decade security managers and security specialists all over the world have started to understand that the complex and sophisticated systems we take for granted on a daily basis need to be better protected. Government and other official authorities have started on a higher and deeper level to assist more with the protection of common infrastructure due to the fact that a temporary or in the worst case a full stop of the infrastructure will not only affect the economic life, but it will also create a fear among the citizens that they are unprotected and not secure. The purpose of this thesis is to gather relevant areas for a fundamental vulnerability assessment that could be the foundation for current and future security managers and specialists when they start a vulnerability assessment of their facility. The main sources used for the theoretical background comes from ASIS and Sandia. In the appendix of this thesis the reader can find the suggested vulnerability assessment templates. The templates should function as guidelines and not as a de facto standard. Depending on the investigated facility the reader can choose to adjust the templates to fit their requirements. The main conclusion of this thesis is that a proper and logical fundamental vulnerability assessment is needed for the management of a specific facility to make the proper security changes.; Nyky-yhteiskunta on rakennettu monimutkaisten järjestelmien varaan. Näiden järjestelmien täytyy toimia sekä itsenäisesti ja ylläpitäen itsenäisiä tukijärjestelmiä, että osana hienora-kenteista kokonaisvaltaista järjestelmää. Viimeisten vuosikymmenien aikana turvallisuus päälliköt ja asiantuntijat ovat alkaneet ym-märtää, että näitä hienovaraisia ja monitahoisia järjestelmiä, joita pidämme yhteiskunnassa itsestään selvinä, täytyy suojella ja suojata. Valtiovalta ja muut viranomaiset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on näiden tavallisten yh-teiskunnan järjestelmien turvaaminen. Näiden järjestelmien väliaikainen tai pahimmassa ta-pauksessa täydellinen toimintakyvyttömyys, ei vaikuta yhteiskuntaan vain taloudellisesti, vaan synnyttää lisäksi turvattomuuden ja epävakaisuuden tunteen kansalaisten keskuudessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa haavoittuvuus arvioinnin keskeisimmät alu-eet. Opinnäytetyö voi siis toimia nykyisten ja tulevien turvallisuuspäällikköjen ja asiantunti-joiden perustana uuden hankkeen tai kohteen haavoittuvuuden arvioinnissa. Keskeisimpinä lähteinä työssä on käytetty ASIS ja Sandia järjestöjen haavoittuvuus arvioinnin teorioita. Sisällysluettelosta lukija voi löytää ehdotetut mallit haavoittuvuus arvioinnin tekoon. Mallien tulee toimia teoreettisena ohjenuorana arvioinnin tekemiselle. Jokaisen kohteen kohdalla lukija arvioi ja mukauttaa mallit…