AbstractsComputer Science

Serial communication & MODBUS protocol implementation using .NET framework

by Trung-Hieu Nguyen
Institution: Savonia-ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130057
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79742


Abstract

The thesis introduces serial communication used in information technology and some common serial ports used in industry. Then, it presents the project work which involves developing a data acquisition software using .NET framework to collect electrical measurements of the whole Savonia UAS’s power consumption. The communication between the software and ABB M2M measuring device uses MODBUS protocol over RS-485 serial port. After collecting measurements, the software sends them to database server using WCF (Windows Communication Foundation) technology.; Opinnäytetyö esittelee tietotekniikassa käytettyä sarjaliikennettä sekä joitain teollisuudessa yleisesti käytettyjä sarjaportteja. Se käsittelee myös projektityötä jossa kehitettiin .NET frameworkiin pohjautuva tiedonkeruujärjestelmä joka kerää tietoa Savonia AMK:n sähkönkulutuksesta. Ohjelman ja ABB M2M mittalaitteen välillä käytetään MODBUS protokollaa RS-485 sarjaportin yli. Mittausten keruun jälkeen ohjelmisto lähettää tiedot serverille tietokantaan käyttäen WCF (Windows Communication Foundation) tekniikkaa.