AbstractsBiology & Animal Science

Urban demolition and the aesthetics of recent ruins in experimental photography from China

by Xavier Ortells-­‐Nicolau
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2015
Keywords: Fotografia; Photography; Fotografía; Ruïnes; Ruins; Rionas; Xina; China; Ciències Socials
Record ID: 1129690
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/288299


Abstract

A la Xina de les reformes econòmiques, la demolició i la runa han esdevingut una presencia indefugible a la majoria de ciutats xineses. Reificant “l’amenaça a la ciutat i la seva memòria”, en paraules de Yomi Braester, la demolició ha atret una munió d’artistes i cineastes que l’han incorporada a les seves obres. Aquesta tesi doctoral contribueix a estudis recents sobre l’imaginari de les ruïnes a l’art i la cultura visual de la Xina, i al creixent nombre d’estudis sobre fotografia xinesa amb un anàlisi de fotògrafs experimentals que han treballat sobre el tema de la demolició urbana. La prevalença del tema de la demolició urbana respon, en primer lloc, al fet que la runa a les ciutat ha romàs ubiqua i duradorament. En aquest sentit, la tesi esbossa el marc legal i institucional del desenvolupament urbanístic xinès per a explicar les dinàmiques responsables de l’emergència i visibilitat dels paisatges ruïnosos. A la vegada, l’accent en l’experimentalisme artístic serveix per a emfatitzar les diferents maneres com els artistes, tot anant més enllà de la plasmació documental o activista de la demolició, l’han transformada en ruïnes. En aquest sentit, la tesi també participa de la revisió contemporània dels estudis sobre la ruïna, que de manera transdisciplinar ressalta el seu aspecte de construcció discursiva, així com el seu ús com a categoria crítica. Per a això, la tesi examina més de quaranta projectes de fotografia experimental de la Xina produïts des de les primeries dels anys 90 fins a l’actualitat. Després d’haver-ne detectat les principals estratègies estètiques i discursives, es presenten dividits en diferents capítols d’acord a una seqüència cronològica i a les característiques compartides en la seva aproximació a la demolició. A més del context directe de la fotografia contemporània de la Xina, la tesi també explora connexions entre les diferents obres i la tradicions i convencions estètiques de la Xina i d’Europa, amb particular esment al pioners de la fotografia conceptual de les dècades dels 60 i 70, els quals van endegar la crítica d’avant-guarda de la fotografia a través d’una revolució conceptual en què l’imaginari de la ruïna fou crucial. Després d’analitzar els diferents artistes i les seves propostes, la tesi destaca com a principals estratègies de creació de ruïnes el conceptualisme, la performativitat, i les tecnologies digitals. A més, planteja una evolució temporal en l’estil i l’actitud dels diferents artistes, culminada amb una exploració d’alguns projectes fotogràfics sobre demolició contemporanis a la redacció d’aquest treball.; In reform era China, demolition and rubble has become an unavoidable presence in most major cities. Reifying “the menace to the city and its memory”, in words of Yomi Braester, demolition has attracted many artists and filmmakers, who have incorporated it in their works. This dissertation contributes to recent studies of the ruin imaginary in Chinese art and visual culture, and to the emerging body of literature on Chinese photography with an analysis of…