AbstractsHistory

The Aesthetics of Islamic Architecture & the Exuberance of Mamluk Design

by Tarek A. El-Akkad
Institution: Universitat Internacional de Catalunya
Department:
Year: 2013
Keywords: Islamic Architecture; Islamic design; Mamluk Design; Egypt; Arquitectura
Record ID: 1129667
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/117147


Abstract

The Mamluk period was the most exuberant in Egypt. It lasted from 1250 to 1517, a short period of only 267 years but highly dynamic in art and architecture. No historian has given a documented and defendable reason for this rise yet many spoke of the origins of the Mamluks in Eastern Europe, Anatolia, and the Caucus. Their excellence in design was directly related to the diversity of their population in Egypt and Syria but more specifically in Cairo. A new aesthetic developed in their art and architecture and became uniquely Mamluk. It was a culmination of design influences coming from as far away as Persepolis in the East and al-Andalus in the West. Good trade relations with Catalonia played an important role in the transmission of design ideas and the prosperity of the Mamluks. The doctorate thesis is a study of the sources of Islamic design in several regions and their development. It analyzes examples from the pre-Islamic, Islamic and post-Islamic periods to show how design shared inspirational sources. It traces the aesthetics of Islamic architecture, using twentieth century Spain as a case study, to show how this affected the development of modern and contemporary architecture.; El període Mameluc era el més exuberant a Egipte. Va durar des·de 1250-1517, un curt període de només 267 anys, però molt dinàmic en l'art i l'arquitectura. Cap historiador ha donat una raó documentada i defensable per aquest augment però molts van parlar dels orígens dels mamelucs a Europa de l'Est, Anatòlia i el Caucus. La seva excel·lència en el disseny estava directament relacionada amb la diversitat de la seva població a Egipte i Síria, però més específicament al Caire. Una nova estètica desenvolupada en el seu art i arquitectura, i va esdevenir únic mameluc. Va ser la culminació d'influències de disseny procedents de llocs tan llunyans com Persépolis a l'est i al-Andalus a l'Oest. Les bones relacions comercials amb Catalunya van exercir un paper important en la transmissió de les idees del disseny i la prosperitat dels mamelucs. La tesi doctoral és un estudi de les fonts de disseny islàmic en diverses regions i el seu desenvolupament. S'analitzen exemples dels períodes pre-islàmic, islàmic i post-islàmic per mostrar com el disseny comparteix fonts d'inspiració. Traça l'estètica de l'arquitectura islàmica, amb l'Espanya del segle XX com un estudi de cas, per mostrar com va afectar al desenvolupament de l'arquitectura moderna i contemporània.