AbstractsPsychology

Genetic studies of emotional behaviour in rats

by Carme Mont i Cardona
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2015
Keywords: POE hippocamp transgènics; POE hippocampus transgenics; POE hipocampo transgénicos; Ciències de la Salut
Record ID: 1128672
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285355


Abstract

Aquest treball doctoral explora dues aproximacions a l’estudi de la conducta a través de la genètica. La primera és una aproximació de caire intervencionista l'objectiu de la qual és estudiar la funció conductual de la regió del Cornus Ammonis (CA) a l’hipocamp utilitzant un model transgènic. La tesi descriu els processos per a validar aquesta aproximació mitjançant un model d’ablació cel.lular induïda per la toxina diftèrica, i els nostres resultats demostren la inserció del constructe i una expressió parcial. Describim els resultats tot analitzant la viabilitat d’aquest model per a l’estudi de la conducta. La segona aproximació és un estudi observacional de l’heretabilitat dels trets complexos com el comportament ansiós mitjançant l’anàlisi de dades genotípiques i fenotípiques. Analitzant una llarga mostra de rates heterogènies describim com l’heretabilitat dels trets complexos té un efecte lligat al parent d’origen (parent-of-origin effect) en rates, i centrem l’anàlisi en les conductes i estratègies d’enfrontament davant d’estímuls estressants (coping style).; The present work explores two approaches to the study of behaviour through genetics. The first approach is an interventional transgenic model that aims to study the behavioral function of the Cornus Ammonis (CA) sub region in the hippocampus. I describe the steps to validate an interventional model using a diphtheria-induced cell knockout rat, and our results confirm the insertion of the transgenic construct and a partial expression. We report the results and discuss the feasibility of the model. The second approach is an observational study of the heritability of complex traits such as anxious behaviour analysing phenotypic and genotypic data. Using a large sample of outbred heterogeneous stock rats, I describe how the heritability of complex traits has a parent-of-origin effect in rats, and focus the analysis on coping style behaviour.