AbstractsComputer Science

From site to inter-site user engagement : fundamentals and applications

by Janette Lehmann
Institution: Universitat Pompeu Fabra
Department:
Year: 2015
Keywords: Participació i compromís de l’usuari; Mètriques; Tasques simultàniament; Participació i el compromís de l’usuari en diferents pàgines web; Característiques de la pàgina web; User engagement; Metrics; Multitasking; Engagement across sites; Website characteristics
Record ID: 1127311
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/287327


Abstract

L’objetiu d’aquesta tesi és aprofundir en el concepte de participació i compromís dels usuaris en pàgines web i analitzar com mesurar aquesta interacció. Comencem estudiant les mètriques del comportament online, les quals s’utilitzen habitualment com a representació de la participació de l’usuari, i proposem noves mètriques que consideren aspectes inexplorats de la participació i compromís de l’usuari. A continuació, analitzem una sèrie de casos d’estudi que demostren com aquestes mètriques proporcionen una millor comprensió de la participació i el compromís dels usuaris. En cadascun d’aquests casos d’estudi també analitzem la manera amb la qual les característiques de la pàgina web poden influenciar aquesta interacció. Les nostres troballes principals són: (1) la participació i el compromís de l’usuari varia entre pàgines web i aquesta depèn de les característiques de les mateixes; (2) els usuaris realitzen vàries tasques simultàniament dins les sessions online i això influeix en la interpretació de les mètriques considerades; (3) analitzar la participació i el compromís de l’usuari en diferents pàgines web permet obtenir una comprensió global de les relacions entre elles; i (4) la participació i compromís de l’usuari depèn de la qualitat del contigut i de l’estructura d’enllaços de la pàgina, però també es fonamenta en els propis interessos de l’usuari.; The aim of this thesis is to provide a deeper understanding of how users engage with websites and how to measure this engagement. We start with studying online behaviour metrics, which are commonly employed as a proxy for user engagement, and we propose new metrics that expose so far unconsidered aspects of user engagement. We then conduct several case studies that demonstrate how these metrics provide a deeper understanding of user engagement. Within each case study we also examine how the characteristics of a website influence user engagement. Some of our key findings include: (1) engagement differs between sites and these differences depend on the site itself; (2) users multitask within online sessions and this affects the interpretation of engagement metrics; (3) analysing engagement across sites enables a comprehensive look at user engagement, because this considers the relationships between sites; and (4) engagement depends on the quality of the content and the hyperlink structure of sites, but the interests of users can also drive it.