AbstractsBiology & Animal Science

Biotic and abiotic factors that determine the emission of volatile organic compounds by flowers

by Gerard Farré Armengol
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2015
Keywords: Olor floral; Floral scent; Interacció química; Interacción química; Chemical interaction; Pol·linització; Polinización; Pollinitation; Ciències Experimentals
Record ID: 1126790
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/288049


Abstract

Les flors emeten compostos orgànics volàtils (VOCs) per tal d’atreure pol·linitzadors i estimular la fecundació creuada. Alguns volàtils florals però juguen altres funcions, com ara la defensa contra els herbívors. Aquesta dualitat de rols que tenen les olors florals les converteix en complexes mescles de compostos amb múltiples efectes sobre diferents organismes. La complexitat de comprendre i caracteritzar les emissions florals augmenta quan considerem que són variables en el temps i l’espai. A aquestes fonts de variabilitat cal afegir diversos factors ambientals biòtics i abiòtics que modifiquen les emissions de COVs florals de diverses maneres. L’objectiu principal d’aquesta tesi és esclarir quins són els factors que determinen les emissions florals de volàtils, i veure de quina manera les afecten a elles i a les seves funcions ecològiques. En el primer capítol de la tesi hem revisat el coneixement actual sobre les emissions florals de VOCs i hem identificat les qüestions que necessitaven ser investigades en aquest camp de recerca. Les emissions florals estan determinades en primer lloc per la diversitat de compostos que les espècies són capaces de produir, els seu potencial biosintètic i la seva capacitat d’emissió, que estan fortament lligades a la biologia de l’espècie. Hem testat i demostrat que les plantes pol·linitzades per insectes solen presentar major diversitat de volàtils florals i emeten una major quantitat d’aquests que les plantes pol·linitzades pel vent, que no necessiten volàtils florals per funcions d’atracció. Hem testat si els patrons estacionals de disminució de la competència que ocorren cada any entre plantes d’una mateixa comunitat vegetal han donat lloc a la selecció d’un patró de disminució de les emissions i les recompenses florals al llarg del període de floració de cada espècie. També hem observat que les plantes adapten la seva fisiologia per optimitzar les seves emissions florals sota les condicions climàtiques de la seva època de floració. Les emissions florals de COVs es veuen afectades per factors ambientals al nivell d’organisme o de teixit. Hi ha diversos estats fisiològics de la planta que poden modificar substancialment la composició i la quantitat de les emissions florals de COVs. Els nostres experiments han demostrat que la microbiota floral pot jugar un rol crucial sobre la quantitat i composició de les emissions florals de COVs. També hem mostrat que l’herbivoria de flors per part d’erugues de Pieris brassicae sobre plantes de Diplotaxis erucoides indueixen augments immediats de les emissions de compostos amb funcions defensives. A més, l’herbivoria de flors i fulles combinada va mostrar un efecte sinèrgic que augmenta la resposta defensiva. La recerca sobre els canvis que poden experimentar les emissions florals en resposta a diversos agents del Canvi Global són de gran interès degut als diversos efectes que aquests canvis poden tenir sobre les interaccions que s’estableixen mitjançant els COVs florals. Els nostres resultats revelen que els augments de temperatura…