AbstractsLaw & Legal Studies

Embodied decision making and its neural substrate

by Encarni Marcos Sanmartín




Institution: Universitat Pompeu Fabra
Department:
Year: 2014
Keywords: Embodiment; Decision making; Robots; Across-trials variability; Memory; Context; Motor cost; Modulation; Uncertainty; Computational model; Corporificación; Toma de decisiones; Variabilidad entre pruebas; Memoria; Contexto; Coste motor; Modulación; Incertidumbre; Modelo computacional; Corporificació; Presa de decisions; Variabilitat entre proves; Memòria; Context; Cost motor; Modulació; Incertesa; Model computacional
Record ID: 1125900
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285379


Abstract

Decisions are the result of a deliberative process that evaluates the suitability of specific options. Studies about decision making have been mainly conducted by using restricted tasks in which humans or animals are requested to discriminate between options. However, the influence that factors related to embodiment, such as motor cost, might have on this process has frequently been ignored. In this thesis, we adopt a combined experimental and theoretical approach to examine the effect that such factors have on decision making. Our results confirm an important bias of behavior and neural activity resulting from factors related to embodiment that are external to the goal of the task itself. We use computational models to account for this bias and to shed some light on the neural mechanisms producing it. Our results translate into significant progress in the understanding of embodied decision making, providing new insights into neural mechanisms and theoretical models.; Las decisiones son el resultado de un proceso de deliberación que evalúa la idoneidad de opciones específicas. Los estudios acerca de la toma de decisiones han estado principalmente dirigidos usando tareas restringidas en las que a los humanos o animales se les pide escoger entre opciones. Sin embargo, la influencia que factores relacionados con la corporificación de la toma de decisiones podrían tener en este proceso se ha ignorado frecuentemente. En esta tesis, adoptamos un enfoque experimental y teórico combinado para examinar la influencia que estos factores tienen en la toma de decisiones. Nuestros resultados confirman un importante sesgado del comportamiento y de la actividad neuronal causados por factores que son externos al objetivo de la tarea en sí. Utilizamos modelos computacionales para interpretar este sesgado que, a su vez, nos da una intuición del mecanismo neuronal que los está produciendo. Nuestros resultados se traducen en un significante progreso en la comprensión de la toma de decisiones corporificada, aportando nuevos conocimientos sobre los mecanismos neuronales y modelos teóricos.; Les decisions són el resultat d'un procés de deliberació que avalua la idoneïtat d'opcions específiques. Els estudis sobre la presa de decisions han estat principalment dirigits fent servir tasques restringides a les quals, als humans o animals, se'ls demana escollir entre opcions. No obstant, la influència que factors relacionats amb la corporificació de la presa de decisions podrien tenir en aquest procés s'ha ignorat freqüentment. En aquesta tesi, adoptem un enfocament experimental i teòric combinat per tal d'examinar la influència que aquests factors tenen en la presa de decisions. Els nostres resultats confirmen un important esbiaixat del comportament i de l'activitat neuronal degut a factors externs a l'objectiu de la tasca en sí. Fem servir models computacionals per tal d'interpretar aquest esbiaixat que, a la vegada, ens dóna una intuïció del mecanisme que l'està produint. La tesi conclou amb la presentació d'un únic model que integra tots els…