AbstractsBiology & Animal Science

Liposomes as versatile tools: nanoreactors, membrane models and drug delivery carriers.

by Gael Clergeaud Veiga
Institution: Universitat Rovira i Virgili
Department:
Year: 2014
Keywords: Liposoma; Aplicació; Nanopartícula; Ionofor; Aplicación; Liposome; Application; Nanoparticle
Record ID: 1125896
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285333


Abstract

Les molècules lipídiques poden formar nombroses estructures supramoleculars a través de les seves propietats d’autoacoblament en ambients aquosos. Una de les estructures més explorades, els liposomes, son formades quan les bicapes lamelars s’encorben en vesícules tancades amb un nucli aquós al seu interior. Aquesta particular organització, que ofereix ambients hidrofílic (nucli) i hidrofòbic (dins de la membrana) per poder transportar molècules polars i apolars, juntament amb la seva naturalesa biocompatible, biodegradable i no immunogènica, fa que els liposomes siguin una de les pedres angulars de la nanobiotecnologia. En conseqüència, els liposomes han estat àmpliament establerts com a eines versàtils en un gran nombre d’aplicacions, incloent productes farmacèutics, cosmètics, tecnologia dels aliments, com a models de membranes biològiques, com amplificadors de senyal en ciències analítiques, nanoreactors, eines de diagnòstic i un ampli etcètera. En aquest treball hem demostrar l’ús dels liposomes com a nanoreactors o plantilles per la síntesis de nanopartícules metàl·liques de forma i mida controlada. A més, els liposomes també s’han utilitzat com a models de membrana que imiten la membrana plasmàtica de la cèl·lula per la determinació de la activitat ionòfora de diferents compostos fenòlics dietètics fins al zinc. Per últim, ha estat explorada la capacitat dels liposomes pel transport i la entrega de medicaments amb la finalitat de desenvolupar el potencial dels liposomes, sensibles a la degradació específica per un enzim, com a vehicles de fàrmacs per la encapsulació d’oxaliplatí pel tractament del càncer de colon. En resum, el treball presentat en aquesta tesi doctoral enforteix la visió dels liposomes com eines versàtils que poden ser utilitzades en diferents aplicacions científiques.; Las moléculas lipídicas pueden formar numerosas estructuras supramoleculares gracias a sus propiedades de auto ensamblaje en ambientes acuosos. Una de las estructuras más exploradas, los liposomas, son formados cuando bicapas laminares se curvan produciendo vesículas cerradas con un núcleo acuoso en el interior. Esta particular organización, la cual ofrece ambientes hidrófilos (en el núcleo) e hidrófobos (dentro de la membrana) para poder transportar moléculas polares y apolares, junto con su naturaleza biocompatible, biodegradable y no inmunogenica, hace que los liposomas sean una de las piezas claves en el ámbito de la nanobiotecnologia. En consecuencia, los liposomas han sido ampliamente establecidos como herramientas versátiles en un gran número de aplicaciones, incluyendo productos farmacéuticos, cosméticos, tecnología de los alimentos, como modelos de membranas biológicas, amplificadores de señal en ciencias analíticas, nanoreactores, herramientas de diagnóstico y un amplio etcétera. En este trabajo hemos demostrado el uso de liposomas como nanoreactores o plantillas para la síntesis de nanopartículas metálicas de forma y tamaño controlada. Además, los liposomas también se utilizaron como modelos de membrana que imitan la…