AbstractsBiology & Animal Science

Breast cancer epidemiology: mammographic screening and molecular subtypes

by Puig-Vives Montserrat
Institution: Universitat de Girona
Department:
Year: 2015
Keywords: Breast cancer; Cancer de mama; Mammographic screening; Cribratge mamogràfic; Cribado mamográfico; Molecular sutypes; Subtipus molecular; Subtipos moleculares; Biochemical markers; Marcadors bioquímics; Marcadores bioquímicos; Incidence; Incidència
Record ID: 1125833
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/289426


Abstract

The aim of this thesis is to carry out an in-depth study of various aspects of breast cancer epidemiology. Firstly, we have confirmed that DCIS incidence in Girona has increased over recent decades. Proportions of screen-detected cancers, interval cancers and non-screen-detected cancers during the start-up phase of the mammographic screening programme were found to be 42.2%, 5.8% and 52.2%, respectively. Secondly, we have found that luminal A-like was the most frequent subtype associated with the best survival rate, while triple-negative breast cancer was related to the lowest survival rate. Importantly, we have concluded that breast cancer molecular subtype defined by IHC biomarkers provides prognostic value, regardless of age, tumour size, histological grade, lymph node involvement and method of detection. Finally, we have demonstrated that method of detection also provides prognostic value regardless of age, tumour size, histological grade, lymph node involvement and breast cancer molecular subtype defined by IHC biomarkers.; L’objectiu d’aquesta tesi és realitzar aprofundir en diversos aspectes de l'epidemiologia del càncer de mama. Hem confirmat que la incidència del DCIS a Girona ha augmentat en les últimes dècades. Les proporcions dels càncers detectats mitjançant el programa de cribratge, fora d’aquest i els càncers d'interval van ser del 42,2%, 52,2% i 5,8%, respectivament. Per altra banda, el subtipus amb la supervivència més elevada i més baixa van ser el luminal A-like i el triple negatiu, respectivament. És important destacar que el subtipus molecular de càncer de mama definit per biomarcadors determinats amb tècniques d’IHC proporciona valor pronòstic, independentment de l'edat, la mida, el grau histològic, l’afectació dels ganglis i el mètode de detecció. Finalment, hem demostrat que el mètode de detecció del càncer també proporciona valor pronòstic independentment de l'edat, la mida, el grau histològic, l'afectació dels ganglis i el subtipus molecular.