AbstractsBiology & Animal Science

Brain volume and brain metabolite changes in the first stages of primary progressive multiple sclerosis

by Jaume Sastre Garriga
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2015
Keywords: Esclerosi múltiple; Esclerosis múltiple; Multiple sclerosis; Atròfia cerebral; Atrofia cerebral; Brain atrophy; Espectroscòpia; Espectroscopia; Spectroscopy; Ciències de la Salut
Record ID: 1124927
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/290843


Abstract

Antecedents: Hi ha escassa informació disponible sobre l’atròfia cerebral global i de substància gris i blanca (SG i SB) en l'esclerosi múltiple primària progressiva (EMPP) i en la seva relació amb paràmetres clínics i de ressonància magnètica (RM); per altra banda, les anomalies en el teixit cerebral d’aparença normal poden contribuir a la discapacitat. Objectiu: Avaluar els mecanismes subjacents a la progressió de la malaltia en les primeres fases de l'EMPP emprant eines de volumetria cerebral i calculant les concentracions de metabòlits mitjançant la imatge de RM per espectroscòpica de protons (IRME) a l'inici de l'estudi i després d'un any de seguiment, i avaluant la seva relació amb els paràmetres clínics i radiològics convencionals. Mètodes: Quaranta-tres pacients amb EMPP dins dels 5 anys primers anys de malaltia i 45 subjectes sans s’inclogueren a l'inici de l'estudi per a l’anàlisi volumètric; després d'un any 31 pacients tingueren un segon examen de RM volumètrica; per als estudis d’IRME, hi havia 41 pacients amb EMPP i 44 subjectes sans disponibles a l'inici de l'estudi i després d'un any es disposava de 21 parells d’estudis (basal – 12 mesos) de pacients amb vòxels de SG cortical i 24 parells d’estudis de pacients amb vòxels de substància blanca d’aparença normal (SBAN) utilitzables. Per als estudis d'atròfia, es va adquirir una seqüència 3D inversion-prepared fast spoiled gradient recall (3DFSPGR); les dades d’IRME es varen adquirir d’un volum situat immediatament superior al sostre dels ventricles laterals emprant una seqüencia point resolved spectroscopy (PRESS). Els anàlisis volumètrics es van realitzar emprant els programes SPM99 (Statistical Parametric Mapping 99) i SIENA (Structural Imaging Evaluation, using Normalization, of Atrophy). Les imatges cerebrals varen ser segmentades en SB, SG, i líquid cefaloraquidi, calculant-se els valors de les fraccions de parènquima cerebral total (FPC), SB (FSB), i SG (FSG). Utilitzant SIENA es va obtenir el percentatge de canvi de volum cerebral (PBVC). Les concentracions de colina (Cho), fosfocreatina (Cr), myo-inositol (Ins), N-acetil-aspartat total (tNAA), i glutamat-glutamina (Glx) es van estimar a través del programari Linear Combination Model (LCModel). Es varen determinar els volums de lesió en seqüències ponderades en T2 i en T1 que realçaven amb gadolini. Es varen obtenir les puntuacions en les escales Expanded Disability Status Scale (EDSS) i Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) per a cada pacient. Les anàlisis estadístiques es varen realitzar utilitzant les proves apropiades en cada moment per tal d’investigar l'associació entre els paràmetres volumètrics i metabòlics i els corresponents a les valoracions clíniques i de RM convencional, i per avaluar el canvi en aquests paràmetres després d'un any. Resultats i conclusions: S’ha observat pèrdua de volum cerebral global, que afecta tant la FSG com la FSB, als pacients amb EMPP a l'inici de la malaltia per damunt el que s’observa en una mostra de controls sans. Tant la FSG com la FSB…