AbstractsBiology & Animal Science

Estudi espaciotemporal d’un palimpsest: anàlisi zooarqueològica i tafonòmica del nivell O de l’abric romaní (Capellades, Barcelona, Espanya)

by Maria Joana Gabucio Vilarrasa
Institution: Universitat Rovira i Virgili
Department:
Year: 2014
Keywords: Zooarqueologia; Tafonomia; Arqueologia espacial; Neandertals; Zooarqueología; Tafonomía; Arqueología espacial; Neandertales; Zooarchaeology; Taphonomy; Spatial Archaeology; Neanderthals
Record ID: 1124571
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/290990


Abstract

La present Tesi Doctoral, concebuda com un compendi d’articles, afronta l’estudi del nivell O de l’Abric Romaní a partir de l’anàlisi de les restes faunístiques. Aquest nivell constitueix un palimpsest, al igual que la pràctica totalitat dels conjunts arqueològics. Tot i això, la tassa de sedimentació de l’Abric Romaní permet treballar a una resolució temporal més alta que en la majoria de jaciments. La metodologia d’aquest treball es basa en tres pilars fonamentals: l’anàlisi zooarqueològica, l’anàlisi tafonòmica (mètodes macroscòpics i microscòpics) i l’anàlisi espacial (arqueoestratigrafia i planimetria). L’estudi inclou la identificació i la quantificació de les restes, l’estudi de la representació esquelètica, l’anàlisi de la fracturació i de les alteracions superficials i la realització de remuntatges. Així mateix, l’estudi del palimpsest del nivell O s’encara des de dues perspectives diferents: 1) la comprensió del conjunt com a un tot, i 2) la dissecció del palimpsest. La primera aproximació permet maximitzar el nombre de restes analitzades i valorar el paper que juguen els fragments de petites dimensions en la identificació i la localització de les activitats antròpiques. La segona és més sensible a la variabilitat i facilita la identificació i interpretació d’episodis individuals. Aquesta doble perspectiva, i l’aplicació dels diferents mètodes i tècniques, han portat a la interpretació de l’ús de l’espai que els grups neandertals van fer a l’abric. A la vegada, això ha permès una aproximació a les dinàmiques ocupacionals d’aquests grups.; La presente Tesis Doctoral, concebida como un compendio de artículos, afronta el estudio del nivel O del Abric Romaní a partir del análisis de los restes faunísticos. Este nivel constituye un palimpsesto, al igual que la práctica totalidad de los conjuntos arqueológicos. Sin embargo, la tasa de sedimentación del Abric Romaní permite trabajar a una resolución temporal más alta que en la mayoría de yacimientos. La metodología de este trabajo se basa en tres pilares fundamentales: el análisis zooarqueológico, el análisis tafonómico (métodos macroscópicos y microscópicos) y el análisis espacial (arqueoestratigrafía y planimetría). El estudio incluye la identificación i quantificación de los restos, el estudio de la representación esquelética, el análisis de la fracturación y las alteraciones superficiales y la realización de remontajes. Así mismo, el estudio del palimpsesto del nivel O se encara desde dos perspectivas diferentes: 1) la comprensión del conjunto como un todo, y 2) la disección del palimpsesto. La primera aproximación permite maximizar el nombre de restos analizados y valorar el papel que juegan los fragmentos de pequeñas dimensiones en la identificación y la localización de las actividades antrópicas. La segunda es más sensible a la variabilidad y facilita la identificación e interpretación de episodios individuales. Esta doble perspectiva, y la aplicación de los métodos y técnicas diferentes, han llevado a la interpretación del uso del espacio que los…