AbstractsBiology & Animal Science

Liposomes as immunostimulant delivery nanosystems: characterization and application in zebrafish (Danio rerio) and rainbow trout (Oncorhyncus mykiss)

by Àngels Ruyra Ripoll
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2014
Keywords: Liposoma; Liposome; Immunoestimulant; Inmunoestimulante; Inmunostimulant; Immunitat innata; Inunidad innata; Innate immunity; Ciències Experimentals
Record ID: 1124551
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285044


Abstract

El sistema immunitari innat es basa en el reconeixement no específic d'elements conservats del metabolisme dels patògens. Aquest reconeixement es fa principalment a través de receptors de reconeixement de patrons (PRRs) codificats per la línia germinal, que són presents a cèl·lules especialitzades del sistema immunitari innat, i que són capaços de reconèixer patrons moleculars conservats associats a patògens (PAMPs). Aquest reconeixement iniciarà diferents vies de senyalització que induiran la transcripció de citoquines proinflamatòries per finalment donar lloc a una inflamació local. D'aquesta manera, el sistema immunitari innat pot ser modulat, a través de l'administració d'aquests PAMPs, simulant una trobada natural entre el sistema immunitari i els patògens. La principal hipòtesi d'aquest estudi va ser que, mitjançant l'encapsulació en un mateix sistema d'administració nanomètric de diversos PAMPs, també anomenats immunoestimulants, es podria millorar la seva administració a diferents espècies de peixos. També, que aquest sistema d'administració podria interaccionar amb les cèl·lules del sistema immunitari generant la seva activació no específica, i millorant la resposta immunitària contra diferents malalties infeccioses. En aquest context, s'ha desenvolupat un nou sistema d'administració d'immunoestimulants basat en liposomes que encapsulen el lipopolisacàrid bacterià d'Escherichia coli, i un anàleg sintètic de dsRNA viral, el poli (I:C). Els nostres resultat van mostrar que aquests liposomes eren biocompatibles i capaços de ser endocitats in vitro per hepatòcits de peix zebra (Danio rerio) i per macròfags de truita irisada (Oncorhynchus mykiss). Així mateix, els liposomes van poder modular in vitro l'expressió de diversos gens relacionats amb la immunitat. També s'ha desenvolupat un mètode per a la captació d'imatges in vivo dels liposomes nanomètrics en adults de peix zebra. Això ens va permetre seguir la dinàmica i els teixits diana dels liposomes administrats tant per injecció intraperitoneal com per immersió. Els resultats dels estudis de biodistribució van demostrar que els liposomes s'acumulaven principalment a la melsa del peix zebra i en cèl·lules del sistema immunitari com ara macròfags de truita irisada. D'altra banda, hem demostrat que aquests liposomes, administrats mitjançant injecció intraperitoneal i immersió, podrien protegir de manera efectiva el peix zebra tant d'una infecció bacteriana (Pseudomonas aeruginosa PAO1) com viral (virèmia primaveral de carpa). En conclusió, els resultats suggereixen que l'estimulació del sistema immunitari innat amb liposomes que encapsulen un lipopolisacàrid bacterià i l'anàleg sintètic de dsRNA viral, poli (I:C), podria ser una bona estratègia per aconseguir la protecció contra infeccions bacterianes i virals, i que per tant, es podria utilitzar potencialment com una eina no específica per a la prevenció d'infeccions en peix.; The innate immune system is based on the non-specific recognition of conserved elements of the pathogenic metabolism. This recognition is…