AbstractsBiology & Animal Science

Automatic change detection in multiple pigmented skin lesions

by Konstantin Korotkov
Institution: Universitat de Girona
Department:
Year: 2014
Keywords: Melanoma; Pigmented skin lesions; Lesions pigmentades de la pell; Lesiones pigmentadas de la piel; Change detection; Detecció de canvis; Detección de cambios; Skin scanner; Escàner de pell; Escáner de piel; Mole mapping; Mapeig de pigues; Mapeo de lunares; Skin cancer; Càncer de pell; Cáncer de piel
Record ID: 1124523
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/260162


Abstract

Malignant melanoma is the rarest and deadliest of skin cancers causing three times more deaths than all other skin-related malignancies combined. Fortunately, in its early stages, it is completely curable, making a total body skin examination (TBSE) a fundamental procedure for many patients. Despite the advances in body scanning techniques, automated assistance tools for TBSEs have not received due attention. This fact is emphasized in our literature review covering the area of computerized analysis of PSL images. Aiming at the automation of TBSEs, we have designed and built a total body scanner to acquire skin surface images using cross-polarized light. Furthermore, we have developed an algorithm for the automated mapping of PSLs and their change estimation between explorations. The initial tests of the scanner showed that it can be successfully applied for automated mapping and temporal monitoring of multiple lesions; El melanoma maligne és el més rar i mortal de tots els càncers de pell, causant tres vegades més morts que el conjunt de totes les altres malalties malignes de la pell. Afortunadament, en les primeres etapes, és completament curable, fent de les exploracions de pell a nivell de cos complert (TBSE en anglès) un procés fonamental per a molts pacients. Malgrat els avenços en les tècniques d’escaneig cutani, les eines per a realitzar TBSEs de forma automàtica no han rebut massa atenció. Per tant, hem dissenyat i construït un escàner corporal de cobertura total per adquirir imatges de la superfície de la pell utilitzant llum amb polarització creuada. A més, hem desenvolupat un algoritme pel mapeig automàtic de les PSLs i l’estimació dels canvis entre exploracions. Els tests inicials de l’escàner mostren que aquest pot ésser utilitzat satisfactòriament pel mapeig automàtic i el control de canvis temporal de múltiples lesions