AbstractsBiology & Animal Science

Modulation of central and peripheral molecular clocks by proanthocyanidins

by Aleix Ribas Latre
Institution: Universitat Rovira i Virgili
Department:
Year: 2014
Keywords: Proantocianidines; Rellotge molecular; BMAL1; RORA; NAD; Proantocianidinas; Reloj molecular; Proanthocyanidins; Molecular clock
Record ID: 1124428
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/284444


Abstract

Els ritmes circadians permeten als organismes anticipar-se als canvis mediambientals i adaptar el metabolisme al patró d’alimentació i la disponibilitat d’aliments. De fet, les alteracions del ritme circadià provoquen trastorns del metabolisme com la síndrome metabòlica. Els ritmes circadians es mantenen pel rellotge central que es troba a l’ hipotàlem, tot i que els teixits perifèrics també presenten oscil•ladors circadians . Des d’un punt de vista molecular, el sistema circadià està constituït per gens rellotge que interacciones entre si, formant un cicle de regulació. La senyal més important per sincronizar aquest cicle amb l’exterior, és la llum. No obstant, hi ha altres senyals externes, com els cicle d’alimentació-dejuni i alguns components dels aliments, que també poden actuar sincronitzant el rellotge molecular. Les proantocianidines, que són una subclasse de flavonoides, indueixen una amplia gama d’efectes beneficiosos per la salut, millorant totes les patologies de la síndrome metabòlica. Per lo tant, l’objectiu principal d’aquesta tesi va ser avaluar la capacitat de les proantocianidines per modular el rellotge molecular a nivell central i perifèric, sota condicions estàndard o alterades. Els resultats demostren que les proantocianidines modulen els ritmes de expressió dels gens rellotge al llarg de les 24 hores, tant a nivell central con perifèric, tot i que els seus efectes depenen de si el tractament amb proantocianidines ha set durant la fase de llum o la fase de foscor. A més, els efectes sobre el sistema estan associats a canvis de la fluctuació ciracadiana d’alguns metabòlits importants en plasma, o dels nivells de NAD en el fetge. En conjunt, aquests resultats suggereixen que les proantocianidines podrien promoure els seus efectes beneficiosos sobre el metabolisme a través de la seva interacció amb el sistema circadià.; Circadian rhythms allow organisms to anticipate environmental changes and to adapt the metabolism to feeding regime and food availability. In fact, alterations of circadian rhythm induce metabolic disturbances, such as metabolic syndrome. Circadian rhythms are maintained by a central clock in the hypothalamus, but circadian clocks are also present in peripheral tissues. At molecular level, the clock system is composed by feedback loops of core-clock and clock-controlled genes. The most important synchronizer of the clock system is light, but other external cues, such as fasting-feeding time or food components, also act as synchronizers. Proanthocyanidins, a flavonoid sub-class, are reported to have a vast range of beneficial effects improving all the components of the metabolic syndrome. Therefore, the main objective of this thesis was to evaluate the capacity of proanthocyanidins to modulate the central and peripheral molecular clocks under standard or disrupted conditions. Results show that proanthocyanidins modulate the 24-h rhythm expression of clock-core and clock-controlled gens in the central and peripheral clocks. However, the time of proanthocyanidin administration, in the…