AbstractsLaw & Legal Studies

The verbalizations of the effects of light and contrast in audio description

by Anna Maszerowska
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Department:
Year: 2014
Keywords: Audiodescripció; Audiodescripción; Audio description; Estratègies; Estrategias; Strategies; Il·luminació; Iluminación; Lighting; Ciències Humanes
Record ID: 1124417
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285576


Abstract

La interpretació del llenguatge cinematogràfic és de fa molt temps al centre de les investigacions centrades en l’audescripció. Mentre que molts investigadors han estudiat com els moviments de càmera, les tècniques d’edició i la composició del pla s’expressen als guions d’audiodescripció, la llum i el contrast, codis fonamentals del llenguatge fílmic, no han despertat fins ara massa interès acadèmic. Aquesta tesi té com a objectiu respondre a aquest buit parant esment a les estratègies emprades pels audiodescriptors quan s’enfronten amb configuracions d’il·luminació rellevants. A tal fi, al llarg del projecte de doctorat s´ha realitzat un estudi de cas múltiple de 13 pel·lícules amb audiodescripció. El corpus ha estat analitzat tenint en compte quatre categories generals de funcions de la il·luminació: puntuació argumental, percepció de l’escenari, percepció dels personatges i orientació de la mirada, totes elles prèviament identificades després d’un ampli escrutini de la literatura dels Estudis Fílmics. A la fase preliminar de la investigació, els fragments d’audescripció amb aspectes rellevants de configuració de la il·luminació pertanyen a un corpus de sis pel·lícules policíaques. En aquesta etapa de la recerca van sorgir dues macroestratègies per audiodescriure la llum: audiodescripció pròpiament descriptiva o audiodescripció centrada en l’efecte. A la segona fase, les quatre mateixes funcions de llum s´estudien en 7 films del director Tim Burton. També s’hi efectua una anàlisi més al detall, basada en la continuïtat descriptiva-narrativa de Kruger (2010). Com a resultat de la recerca realitzada emergeix la contribució final del present treball: una visió general de les estratègies d’audiodescripció existents aplicables a patrons rellevants de llum i contrast. La conclusió bàsica a la que s’arriba en acabar aquesta tesi és que no hi ha una estratègia específica per l’audiodescripció de la llum. Algunes pautes d’il·luminació es s’expressen de manera explícita, altres donen lloc a una explicació narrativa, i n’hi ha que poden ésser descrites mesclant descripció amb elements narratius. La decisió depèn de diferents factors com, entre d’altres, del coneixement de l’audiodescriptor de l’ofici fílmic i dels seus modes d’aplicació i de les limitacions de temps en cada escena. Aquest acostament hauria de permetre assolir una visió de l’estat actual de l’expressió de la il·luminació en audiodescripció. Degut a la immensitat del subjecte, aquesta tesi no pretén ser un estudi complert, sinó que espera ésser considerada un primer pas envers d’una millor comprensió del significat de la llum per al cinema i, conseqüentment, per a l’audiodescripció.; The aspects of film language rendition have long been at the core of international audio description research. While many scholars have looked into ways in which camera movements, editing techniques and elements of mise-en-shot are accounted for in AD scripts, light and contrast, some of the most fundamental codes of film language, have so far not garnered any significant academic…