AbstractsBiology & Animal Science

Irrigation and soil management strategies to improve fruit tree response in limiting soil conditions

by Joan Lordan Sanahuja
Institution: Universitat de Lleida
Department:
Year: 2015
Keywords: Reg enterrat; Encoixinat; Presseguer; Riego enterrado; Mulching; Melocotonero; Subsurface drip irrigation; Mulch; Peach; Salinity; Enginyeria agroforestal
Record ID: 1124218
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/289501


Abstract

La transformació de terres marginals, juntament amb un augment dels processos de degradació del sòl (p. e. salinització) estan traslladant l'agricultura a sòls més desfavorables, fet que obliga al desenvolupament de noves estratègies de maneig dels cultius. Durant els últims anys s'han introduït noves estratègies de reg, com el reg localitzat enterrat (subsurface drip irrigation, SDI) o el reg deficitari controlat, tot i que resulta necessari avaluar la seva viabilitat i sostenibilitat quan són aplicades en sòls amb propietats físiques limitants. Alhora, l'ús d'esmenes orgàniques i les tècniques d’aeració forçada estan sorgint com a mètodes de recuperació de sòls a baix cost, que podrien millorar potencialment el rendiment dels cultius en situacions desfavorables. És important estudiar els efectes d'aquestes estratègies i tècniques sobre les propietats del sòl, així com en la fisiologia dels cultius i la seva productivitat, tot i que també sobre paràmetres de qualitat d'importància creixent en el sector fructícola, com el potencial de conservació de la fruita. L'objectiu general d'aquesta tesi ha estat el d'avaluar diferents estratègies de maneig del sòl i de reg, i estudiar els seus efectes en plantacions de presseguer i nectarina en sòls amb condicions físiques limitants.; La transformación de tierras marginales, junto con un aumento de los procesos de degradación del suelo (p. ej. salinización) están trasladando la agricultura a suelos más desfavorables, lo que obliga al desarrollo de nuevas estrategias de manejo de los cultivos. Durante los últimos años se han introducido nuevas estrategias de riego, como el riego localizado enterrado (subsurface drip irrigation, SDI) o el riego deficitario controlado, a pesar de que resulta necesario evaluar su viabilidad y sostenibilidad cuando son aplicadas en suelos con propiedades físicas limitantes. Al mismo tiempo, el uso de enmiendas orgánicas y las técnicas de aireación forzada están surgiendo como métodos de recuperación de suelos a bajo coste, que podrían mejorar potencialmente el rendimiento de los cultivos en situaciones desfavorables. Es de suma importancia el estudiar los efectos de estas estrategias y técnicas sobre las propiedades del suelo, así como en la fisiología de los cultivos y su productividad, aunque también sobre parámetros de calidad de importancia creciente en el sector frutícola, como el potencial de conservación de la fruta. El objetivo general de esta tesis fue el de evaluar diferentes estrategias de manejo de suelo y riego, y estudiar sus efectos en plantaciones de melocotón y nectarina en suelos con condiciones físicas limitantes.; Transformation of marginal land along with an increase of soil degradation processes (e.g. salinization) is moving the agriculture into more unfavorable soils, forcing the development of new management strategies. Subsurface drip irrigation (SDI) and deficit irrigation strategies have been widely studied although it is necessary to evaluate their feasibility and sustainability when applied in soils with limiting…