AbstractsEngineering

Safety assessment and efficacy investigations of genetically engineered corn accumulating high levels of carotenoids

by Gemma Arjó Pont
Institution: Universitat de Lleida
Department:
Year: 2014
Keywords: Carcinogènesi; Carotens; Enginyeria genètica; Carcinogenesis; Carotenos; Ingeniería genética; Carotenoids; Genetic engineering; Malnutrition; Malnutrición; Nutrició
Record ID: 1123906
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/285435


Abstract

La malnutrició pot ser causada per una dieta pobra i/o per estats patològics que afectin la correcta assimilació dels nutrients. En països en vies de desenvolupament però també en països industrialitzats, la malnutrició sovint va de la mà amb la fam, i cada cop més, acompanyada d’un augment del consum de dietes riques en calories de baix cost i pobres en nutrients. Aquestes dietes són reflex del progrés en l’agricultura i en les tecnologies de processament d’aliments que contribueixen a reduir els continguts de micronutrients dels aliments, cosa que afavoreix tan a la malnutrició com a l’obesitat, i agreuja diverses malalties cròniques com les malalties cardiovasculars, diabetis i càncer. Les llavors de panís no produeixen nivells alts de carotens, que poden ser fonts de vitamina A i tenir efecte antioxidant . La biofortificació a través de l’enginyeria genètica és una estratègia cost-efectiva per millorar el contingut nutricional del panís; no obstant això, la seva elaboració requereix d'una avaluació de riscs obligatòria com a component integral del procés d'aprovació prèvia a la comercialització. Així doncs, es va avaluar la seguretat d’un panís genèticament millorat per augmentar el seu contingut en carotens (High-carotenoid corn) mitjançant un estudi de toxicitat subcrònica de 90 dies en ratolins. No es van trobar evidències de toxicitat quan es va comparar amb ratolins alimentats amb una dieta control (basada en un panís no modificat anomenat M37W). Un cop establerta la seguretat del panís, es va administrar una dieta basada en el panís genèticament millorat a ratolins model de càncer de còlon associat a colitis, a ratolins model d’obesitat i resistència a la insulina induïdes a través d’una dieta amb alt contingut en greixos, i finalment, a una línia de ratolí heterozigot per l’homòleg de fosfatasa i tensina (PTEN+/-) com a model de neoplàsia en múltiples òrgans i de malaltia hepàtica. Aquests experiments mostren que la varietat de panís enriquit en carotens presenta un efecte quimioprotector i també efectes prometedors en la promoció de la salut en paràmetres de risc relacionats amb la síndrome metabòlica i la sensibilitat a la insulina.; La malnutrición puede ser causada por una dieta pobre y/o por estados patológicos que afecten a la correcta asimilación de los nutrientes. En países en vías de desarrollo pero también en países industrializados, la malnutrición a menudo va de la mano del hambre, y cada vez más, acompañada de un aumento del consumo de dietas altas en calorías de bajo coste y pobres en nutrientes. Estas dietas son reflejo del progreso en la agricultura y en las tecnologías de procesado de alimentos que contribuyen a la reducción de los contenidos de micronutrientes de los alimentos, hecho que favorece tanto a la malnutrición como a la obesidad, y agrava diferentes enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Las semillas de maíz no producen niveles altos de carotenos, que pueden ser fuente de vitamina A y tener efecto antioxidante. La biofortificación a…