AbstractsBiology & Animal Science

Geometric characteristics of clouds from ceilometer measurements and radiosounding methods

by Montse Costa Surós
Institution: Universitat de Girona
Department:
Year: 2014
Keywords: Cloud; Núvols; Nubes; Climatology; Climatologia; Climatología; Radiosonde; Radiosonda; Meteorology; Meteorologia; Meteorología; Ceilometer; Ceilòmetre; Ceilómetro
Record ID: 1123684
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/284084


Abstract

Improving methods for automatic and continuous description of cloud has a huge importance in order to determine the role of clouds in climate and their contribution to climate change. The geometric characteristics of clouds, such as the cloud cover and the cloud vertical structure (CVS), including the cloud base height (CBH) which is linked to cloud type, are very important for describing the impact clouds have on the atmosphere. It is presented a complete study of the cloud cover and the CBH above Girona (Spain) measured with a ceilometer, during the period 2007-2010. And a comparison of the CVS obtained from methods based on radiosonde profiles with estimations produced by ground-based active instruments (that is, the Active Remote Sensing of Clouds, ARSCL) over Southern Great Plains (USA) is presented in order to find the better approximation to the real vertical structure and reveal the strengths and weaknesses of the methods; La millora dels mètodes de descripció automàtica i contínua dels núvols és de gran importància a l’hora de determinar el paper de la nuvolositat en el clima i la seva contribució al canvi climàtic. Les característiques geomètriques de la nuvolositat, com ara la fracció coberta i la distribució vertical dels núvols (CVS), incloent l’altura de la base (CBH), són molt importants per tal de descriure l’impacte dels núvols en l’atmosfera. Es presenta un estudi de la fracció coberta i la CBH a Girona, mesurada amb un ceilòmetre pel període 2007-2010; i una comparació de la CVS obtinguda a partir de mètodes basats en perfils de radiosondatges amb estimacions obtingudes d’instruments actius en superfície (l’Active Remote Sensing of Clouds, ARSCL) sobre Southern Great Plains (EUA) per tal de trobar la millor aproximació a l’estructura vertical real i revelar les fortaleses i febleses dels mètodes utilitzats