AbstractsMedical & Health Science

Europeanization of Health Policy - The Patient Mobility Directive

by Nanna Wurr Stjernqvist
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2014
Keywords: Patient Mobility Directive; Danish Health Policy; Europeanization; Governmentality
Record ID: 1120239
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/17056


Abstract

Nærværende speciale undersøger den stigende Europæisering af dansk sundhedspolitik med fokus på ’patient-borger’ relationen med afsæt i den strategiske udvalgte case – Patientmobi-litetsdirektivet 2011/24/EU. Gennem en governmentality teoretisk tilgang viser analysen at til trods for, at sundhedspolitik formelt set er et nationalt anliggende, er EU i stigende grad med til at sætte rammerne for patienters valg og muligheder i adgang til sundhedsydelser i det danske hospitalsvæsen, der ellers traditionelt har været styret ud fra et nationalt socialt medborgerskab. Ved at fremme en mere markedsorienteret libertarianistisk rationalitet ska-bes i stigende grad en ’patient-forbruger’, der igennem nye rettigheder tilskyndes til et øget individuelt ansvar for sundhed. I det danske hospitalssystem synes hensynet til systemet fremfor individet dog stadigvæk at være mest fremherskende ved en overvejende hensynsta-gen til egalitaristiske rationaler og et vedholdende universelt fordelingssystem.