AbstractsComputer Science

Heuristické algoritmy pro optimalizaci

by Čeněk Šandera
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: stochastické programování; kvadratické stochastické programování; lineární stochastické programování; heuristické algoritmy; genetické algoritmy; extrémní množiny scénářů; minmax úlohy; problém řízení tavby; ; stochastic programming; heuristic methods; genetic algorithms; extrem scenario sets; minmax approach; control melting problem; quadratic stochastic programming; linear stochastic programming
Record ID: 1097809
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25193


Abstract

Práce se zabývá určením pravděpodobnostních rozdělení pro stochastické programování, při kterém jsou optimální hodnoty účelové funkce extrémní (minimální nebo maximální). Rozdělení se určuje pomocí heuristických metod, konkrétně pomocí genetických algoritmů, kde celá populace aproximuje hledané rozdělení. První kapitoly popisují obecně matematické a stochastické programování a dále jsou popsány různé heuristické metody a s důrazem na genetické algoritmy. Těžiště práce je v naprogramování daného algoritmu a otestování na úlohách lineárních a kvadratických stochastických modelů.; The thesis deals with stochastic programming and determining probability distributions which cause extreme optimal values (maximal or minimal) of an objective function. The probability distribution is determined by heuristic method, especially by genetic algorithms, where whole population approximates desired distribution. The first parts of the thesis describe mathematical and stochastic programming in general and also there are described various heuristic methods with emphasis on genetic algorithms. The goal of the diploma thesis is to create a program which tests the algorithm on linear and quadratic stochastic models.