AbstractsAstronomy & Space Science

Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu

by Michaela Salajková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Mikrofibrilovaná celuloza; Carbon nanotubes; Povrchová rezistivita; Mechanické vlastnosti; Rastrovací elektronový mikroskop; Microfibrillated cellulose; Carbon nanotubes; Surface resistivity; Mechanical properties; Scanning electron microscopy
Record ID: 1097805
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4754


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých modifikací na kvalitu MWCNTs suspense. Dále byly připraveny kompozity obsahující MFC a MWCNTs a vliv MWCNTs na mechanické a elektrické vlastnosti a morfologii byl zkoumán. MWCNTs suspense byly charakterizovány za použití UV-VIS spektrofotometrie, Rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a Termogravimetrické analýzy (TGA). Elektrické vlastnosti byly měřeny pomocí Keithly Electrometer/High Resistivity Meter. Mechanické vlastnosti v tahu byly měřeny za použití Miniature Materials Tester a pro studium morfologie byl použit SEM. Žádný významný vliv MWCNTs na mechanické vlastnosti nebyl pozorován. Hodnoty získané z měření rezistivity vykazují typický perkolační trend a výrazného snížení rezistivity bylo dosaženo přidáním 1 – 2 wt.% MWCNTs. Nicméně hodnoty se velice liší pro horní a spodní stranu téhož vzorku. Ze získaných výsledků vyplývá, že klíčovým krokem ke zdokonalení vlastností materiálu jsou dobrá suspense MWCNTs a také dosažení vzájemné kompatibility obou složek.; This thesis deals with preparation and characterization of new microfibrillated cellulose/multi-walled carbon nanotubes (MFC/MWCNTs) composite materials. Three different pre-treatment methods were used in order to disperse MWCNTs in water. The effect of different pre-treatments on the quality of MWCNTs suspension was studied. Composite films containing MFC and MWCNTs were prepared, and their mechanical and electrical properties and morphology were characterized. MWCNTs suspensions were characterized by UV-VIS spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), and Thermogravimetric analysis (TGA). Electrical properties of MFC/MWCNTs composite films were measured by Keithly Electrometer/High Resistivity Meter. For characterization of mechanical properties, tensile test was performed using Miniature Materials Tester. The morphology of the composite films was observed using SEM. Any significant effect of MWCNTs on mechanical properties wasn´t found. Concerning the surface resistivity data, typical percolation behaviour was revealed, indicating conductive composite material was successfully prepared. However, the surface resistivity values differ significantly between the top and bottom sides of the composite films. These results suggested that the preparation process for the composite materials and the compatibility between MFC and MWCNTs need to be improved.